Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 227-231)
av Bjørn Henning Østenstad
Artikler
(side 232-263)
av Karl Harald Søvig
Sammendrag

I denne oppsummeringsartikkelen gis en oversikt over utvalgte dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, fra både Storkammer og kammer. Sakene gjelder EMK artikkel 8 om retten til privat- og familieliv, og de er avsagt i perioden 15. februar 2015 til 10. mars 2016. Denne oversikten er en årviss gjennomgang av EMDs praksis som gjelder avgjørelser som faller inn under temaene for tidsskriftet, «familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål».

Nøkkelord: Familieliv, barnebortføring, vold mot barn, EMD, menneskerettigheter

Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 264-298)
av Karsten Brynildsrud
Sammendrag

Artikkelen drøfter det biologiske prinsippet i barnevernloven på bakgrunn av de endringsforslagene som ble fremsatt i Raundalen-utvalgets utredning (NOU 2012: 5), og de etterfølgende signalene fra regjeringshold i Prop. 106 L (2012–2013). Er det biologiske prinsippet til hinder for at barn får den hjelpen de har behov for? Bør det nedtones eller erstattes av nye prinsipper som legger større vekt på kvaliteten av tilknytningen mellom barnet og dets omsorgsgivere? Artikkelen argumenterer for at det fortsatt er gode grunner til å beholde det biologiske prinsippet som en grunnleggende verdinorm i barnevernloven, og at dette ikke er til hinder for å ivareta barns behov for hjelp når foreldrene svikter.

Nøkkelord: Barnevernloven, det biologiske prinsippet, Raundalen-utvalget, EMK art. 8, barnekonvensjonen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon