Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 231-253)
av Endre Nåmdal
Sammendrag

Tema for artikkelen er culpanormen i kontraktsforhold, og de vurderingene i tilknytning til denne som danner grunnlag for å gi en kontraktspart et visst spillerom for adferd som kan kritiseres, før forholdet anses som erstatningsbetingede uaktsomhet. Denne formuleringen fremkommer i nesten alle høyesterettsdommer om profesjonsansvar, men uten at det blir gjort nærmere rede for hva som ligger i formuleringen. I artikkelen analyseres det nærmere innholdet i formuleringen i culpanormen for prosjekterende i bygg og anlegg.

Vitenskapelig publikasjon
(side 254-275)
av Gjermund Aasbrenn
Sammendrag

Etter tvisteloven § 20-12 kan en part som er påført sakskostnader på grunn av feil ved rettens behandling av saken, kreve tapet erstattet av staten på nærmere vilkår. Artikkelen gir en oversikt over § 20-12. Bestemmelsen befinner seg i den spesielle erstatningsretten. På enkelte punkter gir den løsninger som avviker fra alminnelig erstatningsrett, mens den på andre punkter utfylles av alminnelig erstatningsrett. Den er langt på vei uttømmende innenfor sitt anvendelsesområde. Med dette som bakteppe behandles først materielle spørsmål knyttet til § 20-12. Stikkordene er anvendelsesområdet for bestemmelsen, ansvarsgrunnlag, tilleggsvilkår når feilen har fått virkning for en avgjørelse i saken, årsakssammenheng, økonomisk tap og utmåling og skadelidtes medvirkning. Prosessuelle spørsmål drøftes også.

Vitenskapelig publikasjon
(side 276-282)
av Cecilie Haukalid
Sammendrag

Artikkelen omhandler spørsmålet om erstatningsutmålingen skal skje individuelt eller etter den gamle barneerstatningsregelen i skadeserstatningsloven § 3-2a, i tilfeller hvor den erstatningsbetingende hendelsen har funnet sted før dagens skadeserstatningslov § 3-2a trådte i kraft, og hvor skadelidte har vært utsatt for skadevoldende handlinger både før og etter 16-årsdagen. Forfatteren analyserer tilgjengelige rettskilder og konkluderer på bakgrunn av disse med at den gamle skadeserstatningsloven § 3-2a antakelig er uanvendelig i slike tilfeller.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

4-2020, årgang 16

 

Redaktører

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon