Artikkelen omhandler i hvilken utstrekning det etter norsk rett kan etableres et ulovfestet objektivt produktansvar for skader voldt på ting brukt i næringsforhold. Artikkelen drøfter betydningen av produktansvarsloven for slike skader og analyserer produsentens ansvar med utgangspunkt i kriteriene for det ulovfestede objektive ansvaret sett i lys av ansvarsgrunnlaget i og utgangspunktene for vedtakelsen av produktansvarsloven. Analysen viser at et ansvar for produsenten antagelig forutsetter at produktet representerer en ekstraordinær risiko for skade som kunne vært eliminert eller redusert av produsenten ut fra en kost-nytte-vurdering, og at dette lett glir over i en streng culpavurdering.

Nøkkelord: produktansvar, teknisk svikt, ulovfestet objektivt ansvar, risiko, sikkerhetsmangel, culpaansvar