Dersom styremedlemmer opptrer uaktsomt eller forsettlig i tjenesten for selskapet, kan de holdes personlig ansvarlig for det tap feilen påfører selskapet eller andre etter aksjeloven § 17-1. Dette kan aktualisere spørsmålet om lemping. Artikkelen drøfter innholdet i lempingsregelen i aksjeloven § 17-2, med særlig vekt på særtrekk ved lempingsvurderingen i styreansvarets ulike typetilfeller. Lempingsvurderingen ved styreansvar er kun i begrenset grad behandlet i eksisterende litteratur, og artikkelen gir nærmere retningslinjer for ulike momenters relevans og vekt i lempingsvurderingen etter aksjeloven § 17-2.

Nøkkelord: lemping, styreansvar, utmåling, aksjeloven § 17-2, skadeserstatningsloven § 5-2