Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 165-197)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler i hvilken utstrekning det etter norsk rett kan etableres et ulovfestet objektivt produktansvar for skader voldt på ting brukt i næringsforhold. Artikkelen drøfter betydningen av produktansvarsloven for slike skader og analyserer produsentens ansvar med utgangspunkt i kriteriene for det ulovfestede objektive ansvaret sett i lys av ansvarsgrunnlaget i og utgangspunktene for vedtakelsen av produktansvarsloven. Analysen viser at et ansvar for produsenten antagelig forutsetter at produktet representerer en ekstraordinær risiko for skade som kunne vært eliminert eller redusert av produsenten ut fra en kost-nytte-vurdering, og at dette lett glir over i en streng culpavurdering.

(side 198-223)
av Tobias Behncke
Sammendrag

Dersom styremedlemmer opptrer uaktsomt eller forsettlig i tjenesten for selskapet, kan de holdes personlig ansvarlig for det tap feilen påfører selskapet eller andre etter aksjeloven § 17-1. Dette kan aktualisere spørsmålet om lemping. Artikkelen drøfter innholdet i lempingsregelen i aksjeloven § 17-2, med særlig vekt på særtrekk ved lempingsvurderingen i styreansvarets ulike typetilfeller. Lempingsvurderingen ved styreansvar er kun i begrenset grad behandlet i eksisterende litteratur, og artikkelen gir nærmere retningslinjer for ulike momenters relevans og vekt i lempingsvurderingen etter aksjeloven § 17-2.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

3-2020, årgang 16

 

Redaktører

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirmav

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon