Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Forsikringsproduktet i skadeforsikring
– noen utviklingslinjer i nyere nemndspraksis
Vitenskapelig publikasjon
(side 161-186)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler beskrivelsen av forsikringsproduktet i en del skadeforsikringsbransjer i lys av nyere nemndspraksis. Hensikten er å vise betydningen av nemndspraksis ved tolkningen av vilkårene og samspillet mellom nemndspraksis og selskapspraksis ved utviklingen av dem, og også å påpeke en del svakheter ved de omtalte vilkårene. Fremstillingen diskuterer en del sentrale begreper og problemstillinger i beskrivelsen av forsikringens dekningsfelt og utmåling av erstatning i tingskadeforsikring, unntaket for kontraktsansvar i ansvarsforsikring og grensen mellom en og flere tvister i rettshjelpforsikring.

Vitenskapelig publikasjon
(side 187-215)
av Knut Martin Tande
Sammendrag

I HR-2018-403-A (Ridedom II) foretar Høyesterett en mer grundig og prinsipiell behandling av skadelidtes aksept av risiko som grunnlag for bortfall av erstatning enn det Høyesterett har gjort i tidligere rettspraksis. Selv om Ridedom II isolert sett gjelder spørsmålet om skadelidtes aksept av risiko som bortfallsgrunn for det objektive ansvaret for dyr i skl. § 1-5 nr. 1, viser artikkelen at prejudikatsvirkningen av dommen er mer vidtrekkende. Både innholdet i dommens vurdering av om aksept av risiko foreligger, og innholdet i de dommene som Høyesterett anvender som begrunnelse for at det foreligger en generell regel om aksept av risiko i norsk erstatningsrett, har prejudikatsvirkninger for de alminnelige ansvarsgrunnlagene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 216-242)
av Ingrid Marie Myklebust
Sammendrag

Skade som «direkte skyldes» naturulukker, gjev rett til naturskadeerstatning etter naturskadeerstatningslova § 4 første ledd. Det strenge årsakskravet er sentralt for ansvarsfordelinga mellom staten og dei skadelidne etter naturulukker. Artikkelen bidreg særleg med forsøk på avklaring av kva årsakskravet inneber overfor tilfelle der skaden skuldast samvirke mellom ei naturulukke og ein annan årsaksfaktor. Rettskjeldene gjev få bidrag, og med utsikter til fleire naturskadar som følgje av klimaendringane er det viktig å løyse tolkingsproblema.

(side 243-278)
av Terje Marthinsen
Sammendrag

Artikkelen viser hvordan spørsmålene om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng skal håndteres i saker der barnevern og skole ikke griper inn ved omsorgssvikt eller mobbing. Forfatteren synliggjør hvordan ansvarsgrunnlaget skal avgrenses der ansvaret bygger på at en unnlatelse har muliggjort fortsatt skadeforvoldelse fra tredjemann. Artikkelen viser hvordan Høyesterett anvender medisinskvitenskapelig konsensus ved fastleggingen av de juridiske årsakskriteriene, samt at disse kriteriene også gjelder for krav mot barnevernet. Krav relatert til «utviklingsforstyrrelser» / «komplekse traumer» behandles særskilt. Det presenteres et nytt mandat til medisinsk sakkyndige i saker der det fremsettes erstatningskrav mot barnevernet.

(side 279-290)
av Claus Krag Brynildsen
Sammendrag

Artikkelens tema er forsikringsavtalelovens regler om svik i skadeoppgjøret. Fremstillingen er ment å supplere og oppdatere behandlingen av §§ 8-1 og 18-1 i Hans Jacob Bull, Forsikringsrett (2008), side 604–611, og Brynildsen, Lid og Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer (2014), side 273–295 og 606–623. Det vil særlig bli fokusert på spørsmålet hvorvidt utjenlig forsøk på svik i skadeoppgjøret rammes av bestemmelsene, men også andre problemstillinger vil bli berørt.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

3-4-2019, årgang 16

 

Redaktører

Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergenn

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, professor emerita, Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

bjarte.askeland@domstol.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon