Artikkelen omhandler hvordan statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd skal håndteres i norsk rett. Norsk erstatningsrett mangler alminnelig hjemmel for å ilegge slikt ansvar. Artikkelen behandler hjemmelsproblemet og undersøker både EMK og Grunnloven som mulige hjemmelsgrunnlag. Analysene av EMK omhandler i hovedsak spørsmålet om når oppreisning er nødvendig for å gi borgerne et effektivt rettsmiddel mot menneskerettsbrudd, og hvilke retningslinjer vurderingen skal baseres på. Dernest undersøkes om oppreisning kan gis uten lovhjemmel i tilfeller der Grunnloven gir andre rettigheter enn dem som følger av EMK. I artikkelen pekes det på flere forhold som gjør at et slikt ulovfestet oppreisningsansvar kan tvinge seg frem. Avslutningsvis formuleres et forslag til en ny lovbestemmelse i skl. § 3-5a.

Nøkkelord: statens oppreisningsansvar, menneskerettsbrudd, EMK, artikkel 13, effektivt rettsmiddel, Grunnloven, ulovfestet oppreisningsansvar, ny oppreisningsbestemmelse