Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 67-99)
av Birgitte Hagland
Sammendrag

Artikkelen omhandler hvordan statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd skal håndteres i norsk rett. Norsk erstatningsrett mangler alminnelig hjemmel for å ilegge slikt ansvar. Artikkelen behandler hjemmelsproblemet og undersøker både EMK og Grunnloven som mulige hjemmelsgrunnlag. Analysene av EMK omhandler i hovedsak spørsmålet om når oppreisning er nødvendig for å gi borgerne et effektivt rettsmiddel mot menneskerettsbrudd, og hvilke retningslinjer vurderingen skal baseres på. Dernest undersøkes om oppreisning kan gis uten lovhjemmel i tilfeller der Grunnloven gir andre rettigheter enn dem som følger av EMK. I artikkelen pekes det på flere forhold som gjør at et slikt ulovfestet oppreisningsansvar kan tvinge seg frem. Avslutningsvis formuleres et forslag til en ny lovbestemmelse i skl. § 3-5a.

Vitenskapelig publikasjon
(side 100-124)
av Sindre Abusland Svendsen
Sammendrag

På bakgrunn av ulovfestede regler om identifikasjon, gjennom organansvaret, kan en juridisk person bli personlig ansvarlig når organet forårsaker skade. For skadelidtes dekningsmuligheter kan et organansvar få selvstendig betydning i saker om oppreisning, ansvarsfraskrivelser i kontraktsforhold eller regress. I utgangspunktet er det personer øverst i organisasjonshierarkiet – ledelsen – som opptrer som den juridiske persons organer. Utviklingen i rettspraksis har likevel åpnet for en mer konkret og fleksibel vurdering. Dette medfører at personkretsen som pådrar organansvar, ikke nødvendigvis følger organisasjonshierarkiet. Artikkelens tema er hvor grensene for organansvaret skal trekkes.

Vitenskapelig publikasjon
(side 125-154)
av Marit Asphaug
Sammendrag

Artikkelen omhandler utvalgte emner vedrørende utenlandske arbeidstakeres rettsstilling etter yrkesskadeforsikringsloven. Til tross for at Norge har opplevd en massiv arbeidsinnvandring etter tilslutningen til EØS, har problemstillinger knyttet til utenlandske arbeidstakeres rettigheter etter loven i liten grad vært behandlet i juridisk teori. Målsettingen med fremstillingen er å gi en oversikt over regelverket som regulerer de situasjoner hvor arbeidstakeren faller utenfor yrkesskadeforsikringsloven, og situasjoner hvor arbeidstakeren er omfattet av loven. Artikkelen drøfter videre problemstillinger knyttet til solidaransvar mellom utenlandske arbeidsgivere og deres norske kontraktsparter når forsikringsplikten er forsømt.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

2-2019, årgang 16

 

Redaktører

Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergenn

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, professor emerita, Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

bjarte.askeland@uib.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon