Artikkelen tar opp regress i skadeforsikring og omhandler forskjellige typer av krav om tilbakebetaling eller regress fra et forsikringsselskap ved forsikring mot tingskade, formueskade, erstatningsansvar eller kostnader. Hjemmel for regress, omfanget av regresskravet og hensyn bak kravet blir diskutert med utgangspunkt i fem typetilfelle: regress fra forsikring mot tingskade og formueskade mot en ansvarlig skadevolder eller dennes ansvarsforsikring; regress mellom to ansvarsforsikringer; regress mellom flere forsikringsselskaper i tilfelle dobbeltforsikring, dvs. hvor samme person har tegnet flere forsikringer som dekker samme økonomiske interesse; regress hvor et forsikringsselskap ved en feil betaler erstatning for et forsikringstilfelle som skulle vært dekket av et annet selskap; og regress fra et forsikringsselskap mot egen kunde.

Nøkkelord: regress, skadeforsikring, ansvarsforsikring, dobbeltforsikring, kanalisering, solidaransvar, legal cesjon, knock for knock