Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-32)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen tar opp regress i skadeforsikring og omhandler forskjellige typer av krav om tilbakebetaling eller regress fra et forsikringsselskap ved forsikring mot tingskade, formueskade, erstatningsansvar eller kostnader. Hjemmel for regress, omfanget av regresskravet og hensyn bak kravet blir diskutert med utgangspunkt i fem typetilfelle: regress fra forsikring mot tingskade og formueskade mot en ansvarlig skadevolder eller dennes ansvarsforsikring; regress mellom to ansvarsforsikringer; regress mellom flere forsikringsselskaper i tilfelle dobbeltforsikring, dvs. hvor samme person har tegnet flere forsikringer som dekker samme økonomiske interesse; regress hvor et forsikringsselskap ved en feil betaler erstatning for et forsikringstilfelle som skulle vært dekket av et annet selskap; og regress fra et forsikringsselskap mot egen kunde.

Vitenskapelig publikasjon
(side 33-60)
av Ole G. Nordhus
Sammendrag

Både i norsk og svensk rett er Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) inkorporert ved lov. Konvensjonens artikkel 13 krever etter omstendighetene at nasjonal rett gir den enkelte adgang til å kreve oppreisning for den ikke-økonomiske skaden som myndighetenes konvensjonsbrudd medfører. Sveriges øverste domstol (Högsta domstolen) har i en rekke saker tilkjent oppreisning med henvisning til EMK artikkel 13. Det har skjedd i tilfeller hvor bestemmelsen har krevd at det tilkjennes erstatning for ikke-økonomisk skade, men hvor tradisjonelle svenske oppreisningsregler ikke har gitt hjemmel for slik erstatning. I artikkelen argumenteres det for at man må kunne kreve oppreisning i norsk rett med henvisning til EMK artikkel 13, på tilsvarende måte som i svensk rett. Behovet for et slikt oppreisningsansvar er minst like sterkt som i svensk rett.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

1-2019, årgang 16

 

Redaktører

Bjarte Askeland, lagdommer i Gulating lagmannsrett

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergenn

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, professor emerita, Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett og dommer i EMD

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

bjarte.askeland@uib.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon