Med utgangspunkt i tanken om den alminnelige erstatningsretten tar artikkelen opp spørsmål om erstatningsrettens struktur og egenart, og hvordan erstatningsretten reiser særlige metodiske utfordringer. Artikkelen drøfter forholdet mellom generelle og mer spesielle begrunnelser på ulike saksområder, om utgangspunktene er de samme overalt og hva som særkjenner den erstatningsrettslige argumentasjonen. Spørsmålene søkes belyst gjennom eksempler fra Høyesteretts praksis. Forfatteren spør om tiden nå er moden for en inndeling i erstatningsrettens alminnelige og spesielle del.

Stikkord: Erstatningsrett, kontraktsrett