Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 220-260)
av Arnt E. Skjefstad
Sammendrag

Med utgangspunkt i tanken om den alminnelige erstatningsretten tar artikkelen opp spørsmål om erstatningsrettens struktur og egenart, og hvordan erstatningsretten reiser særlige metodiske utfordringer. Artikkelen drøfter forholdet mellom generelle og mer spesielle begrunnelser på ulike saksområder, om utgangspunktene er de samme overalt og hva som særkjenner den erstatningsrettslige argumentasjonen. Spørsmålene søkes belyst gjennom eksempler fra Høyesteretts praksis. Forfatteren spør om tiden nå er moden for en inndeling i erstatningsrettens alminnelige og spesielle del.

Vitenskapelig publikasjon
(side 261-294)
av Eivind Helland Marienborg
Sammendrag

Forfatteren undersøker ved hjelp av en rettsøkonomisk modell hvilke insentivvirkninger som inntrer som følge av folketrygdlovens regler om avkortning av uføretrygd der den uføre har inntekt fra arbeid. Uføretrygden skal avkortes etter mottagerens kompensasjonsgrad, som avhenger av vedkommendes inntekt før uførhet. Personer med lav inntekt før uførhet vil ha høy kompensasjonsgrad, og vil dermed få stor avkortning av sin uføretrygd. Personer med høy inntekt før uførhet får lavere avkortning. Effekten forsterkes betraktelig når det også tas hensyn til nettovirkning etter skatt. Med modellens forutsetninger og reglenes bruttovirkning lagt til grunn kommer den uføre til å utnytte sin restarbeidsevne frem til inntekten utgjør noe over 70 % av inntekt før uførhet. Med reglenes nettovirkning tatt i betraktning er det tvilsomt om uføre i praksis vil ha insentiver til å utnytte restarbeidsevnen forbi inntektsgrensen på 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Forfatteren nevner enkelte forslag til justeringer av regelen, som kan tenkes å gi andre og bedre insentivvirkninger.

Vitenskapelig publikasjon
(side 295-312)
av Ole G. Nordhus
Sammendrag

En arbeidsgiver kan bare bli erstatningsansvarlig for ansattes forsettlige skadeforvoldelse dersom den ansatte ikke har gått utenfor det som er «rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet», jf. skadeserstatningsloven (skl.) § 2-1 nr. 1 andre punktum. Både i bestemmelsens forarbeider, rettspraksis og den juridiske litteraturen har det blitt fremhevet at arbeidsgiveransvaret må avgrenses mot «ekstraordinære» og «abnorme» skadehandlinger. Artikkelen drøfter hva denne avgrensningen består i. Det argumenteres for at den verken gir grunn til å vektlegge den ansattes forsett med hensyn til skadehandlingen eller i hvilken grad egenskaper ved den ansatte utgjorde en risiko for handlingen.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

4-2018, årgang 15

 

Redaktører

Bjarte Askeland, professor ved Universitetet i Bergen

Anne Marie Frøseth, professor ved Universitetet i Bergen

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

Redaksjonsråd

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, fhv.professor ved Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, fhv. lagdommer i Frostating lagmannsrett

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Knut Riisa, advokat i Advokatfirmaet Riisa & Co

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, Saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Kontakt:

anne.froseth@uib.no

bjarte.askeland@uib.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform.

Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon