Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 79-107)
av Birgitte Hagland
Sammendrag

Artikkelen undersøker om Høyesteretts tilnærming til erstatningsvern ved personskade i tilstrekkelig grad ivaretar kvinners erstatningsrettslige stilling på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte. Utgangspunktet for analysen er senere års rettspraksis, hvor spørsmålet om erstatningsvern avgjøres etter en bredt anlagt interesseavveining. Et fellestrekk ved dommene er at det er vanskelig å komme utenom et kjønnsperspektiv; de omhandler saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte. Spørsmålet om det er rom for et kvinneperspektiv i erstatningsrettslige ansvarsvurderinger, og hvilken rettslige forankring det skal ha, synes hittil utprøvd i norsk erstatningsrett. Artikkelen løfter videre frem FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) – en konvensjon som fremstår som et tilnærmet ukjent rettsgrunnlag i norsk rett, til tross for sin særlige rettskildemessige status – og undersøke konvensjonens gjennomslagskraft.

artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 108-137)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler forholdet mellom henholdsvis kjøperens og selgerens boligforsikring og boligselgerforsikringen når det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved salg av bolig. Dette reiser flere problemstillinger: For det første må det avklares i hvilken utstrekning de forskjellige forsikringene faktisk omfatter slike mangler. I den utstrekning mangelen er dekket under en eller flere forsikringer, er det for det andre spørsmål om hvilke rettigheter selgeren og kjøperen har under de forskjellige forsikringene. Dersom mangelen er dekket under flere forsikringer, er det til slutt spørsmål om kjøperen og/eller selgeren kan velge mellom disse dekningene og i så fall; om det er hjemmel for regress mellom selskapene etter at kjøperen og/eller selgeren har fått dekning. Den siste problemstillingen tar opp fal. § 6-3, skl. § 4-2 jf. § 4-3 og alminnelige rettsgrunnsetninger med utgangspunkt i skl. § 5-3 som hjemmel for regress.

Vitenskapelig publikasjon
(side 138-154)
av Ole G. Nordhus
Sammendrag

HR-2017-2292-A (BPA-dommen) gjaldt en hjemmehjelp som underslo penger fra en bruker av hjemmehjelpstjenesten, dels under sitt arbeidsforhold, og dels etter arbeidsforholdets opphør. Høyesterett tydeliggjør at det er et selvstendig vilkår for arbeidsgiveransvar at skaden «voldes […] under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren», jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 første punktum. Dommen kan videre forstås som at en skade først vil «voldes» hvor den ansatte har påbegynt den rettsstridige opptredenen som leder frem mot skaden. Selv om det bare var rettens mindretall som vurderte vilkåret om at den ansatte ikke må ha gått «utenfor det som er rimelig å regne med» etter § 2-1 nr. 1 andre punktum, vil mindretallets vurdering gi veiledning for forståelsen av dette vilkåret, i kraft av å ha argumentasjonsverdi.

Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 155-185)
av Robin Brauti
Sammendrag

Artikkelen inneholder en komparativ analyse av en rekke problemstillinger knyttet til de juridiske, faktiske og medisinske vurderingene i nakkeslengsakene. Betingelseslæren, sårbarhetsprinsippet, uvesentlighetslæren og adekvanslæren er tema som behandles under den juridiske vurderingen av nakkeslengsakene. I kapittelet om de juridiske vurderingene analyseres rettstilstanden i våre naboland, Sverige og Danmark med tanke på om de samme vurderingene benyttes og eventuelt hvilke ulikheter som finnes.Vilkårene om skadeevne, akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighet blir deretter analysert fortløpende. I denne delen av artikkelen analyseres det hvorvidt Sverige og Danmark også benytter slike kriterier og i hvilken grad det er tale om vilkår eller momenter. Til slutt belyser artikkelen hvorvidt Sverige og Danmark også benytter seg av kravet til allment akseptert medisinsk viten.

Bokanmeldelse
(side 193-212)
av Knut Martin Tande

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

2-3-2018, årgang 15

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

E-post: anne.froseth@jur.uib.no / bjarte.askeland@jur.uib.no

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris Bjarte Askeland

Professor dr. juris. Anne Marie Frøseth

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Lina Tosterud

 

REDAKSJONSRÅD

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, fhv.professor ved Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, fhv. lagdommer i Frostating lagmannsrett

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Knut Riisa, advokat i Advokatfirmaet Riisa & Co

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, Saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett kommer med fire hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon