Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 3-6)
av Ellen Lexerød Hovlid
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-36)
av Trine-Lise Wilhelmsen
Sammendrag

Artikkelen omhandler spørsmålet om forsikringsselskapenes kontraheringsplikt etter fal. § 3-10 og § 12-12. Bestemmelsene kom inn i fal. ved en lovendring i 2008 i forbindelse med at selskapene i stadig større grad avslo søknader om forsikring. Før vedtagelsen av reglene var det antatt i teori og praksis at det gjaldt regler om kontraheringsplikt på ulovfestet grunnlag. Gjennomgangen av reglene viser at de materielt sett i stor utstrekning fremstår som en kodifisering av tidligere ulovfestede regler, men at de også inneholder nye elementer, bl.a. ved krav om begrunnelse og henvisning til tvisteløsning gjennom nemndsystemet. Dette har ført til mer aktiv kontroll med avslag på forsikring enn det som var mulig under de tidligere reglene, og har særlig gitt seg utslag i mange saker om personforsikring.

(side 37-64)
av Karoline Kilvær Matthiesen
Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan krav om pasientskadeerstatning blir vurdert når pasienten anfører å ha blitt påført en pasientskade som følge av informasjonssvikt. Fremstillingen konsentreres særlig om kravet til faktisk årsakssammenheng, og vurderingen av om det kan konstateres et hypotetisk samtykke fra pasienten til den aktuelle behandlingen dersom man «tenker bort» informasjonssvikten, i tråd med betingelseslæren. Sett i lys av at pasientens rettigheter har blitt betydelig styrket gjennom lovbestemte krav til informasjon og gyldig samtykke før medisinsk behandling, er det grunn til å problematisere om vurderingen av hypotetisk samtykke er egnet til å ivareta de nevnte rettighetene på en tilstrekkelig god måte. Artikkelen presenterer og analyserer en rekke vedtak fra Pasientskadenemnda/Helseklage. Forfatteren stiller seg kritisk til eksisterende praksis hva gjelder bruk av hypotetisk samtykke og turnering av spørsmålet om årsakssammenheng. Artikkelen er basert på forfatterens avsluttende masteroppgave.

(side 65-69)
av Trude Mørtvedt
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til artikkelen advokat Tom Sørum har skrevet – Om medisinsk sakkyndighet i pasientskadesaker – noen utfordringer. Den sier noe om hvem NPE er, og hva som er organets samfunnsoppgave. Videre gis det et innblikk i hvordan NPE jobber med medisinsk sakkyndighet under ansvarsutredningen og når erstatningen skal utmåles. Den omhandler også utformingen og innholdet i mandater, kvaliteten på sakkyndige vurderinger og medisinsk kompetanse. Det er gitt utdypende forklaringer om fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad (VMI) og bruk av intern invaliditetstabell.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

1-2018, årgang 15

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

 

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

 

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

E-post: anne.froseth@jur.uib.no / bjarte.askeland@jur.uib.no

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris Bjarte Askeland

Professor dr. juris. Anne Marie Frøseth

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJONSRÅD

Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Imran Haider, advokat i LO

Gudrun Holgersen, fhv.professor ved Universitetet i Bergen

Sverre Erik Jebens, fhv. lagdommer i Frostating lagmannsrett

Carl Aasland Jerstad, advokat i Haver Advokatfirma

Morten Kjelland, professor ved Universitetet i Oslo

Knut Riisa, advokat i Advokatfirmaet Riisa & Co

Magne Strandberg, professor ved Universitetet i Bergen

Tom Sørum, advokat i Advokatfirmaet Ness Lundin

Bjarte Thorson, Saksbehandler i Europarådet

Inge Unneberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Universitetet i Oslo

Jardar Aas, advokat i Gjensidige

 

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett kommer med fire hefter i året.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon