Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 169-203)
av Hans Jacob Bull & Anne-Karin Nesdam
Sammendrag

Naturskadeforsikringsloven er, med virkning fra 1. januar 2018, nå endret slik at en eier av bolig- eller fritidshus som får huset skadet i en naturulykke, også får rett til erstatning for tomten der det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade. Endringen, som er en direkte konsekvens av de gjentatte flommene vi har sett de siste årene, og som utgjør en nyvinning i naturskadeforsikringen, bygger på Bull-utredningen av 27. oktober 2015. Artikkelen gjennomgår og vurderer hensiktsmessigheten av reglene om dekning ved relokalisering ved fare for ny naturskade, og sammenholder lovendringen og forskriftsforslaget med Bull-utredningens forslag. For å sette lovendringen i kontekst gir artikkelen en overordnet innføring i naturskadedekningen i Norge generelt, og artikkelforfatterne peker avslutningsvis på spørsmål hvor de mener den statlige naturskadeerstatningsordningen og naturskadeforsikringen kan samordnes bedre.

Vitenskapelig publikasjon
(side 204-240)
av Gudrun Holgersen
Sammendrag

Folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger blir endret fra 1. januar 2018. Bl.a. blir ordinær stønadsperiode begrenset til tre år mot tidligere fire, vilkårene for forlengelse blir innstrammet og forlengelse kan maksimalt gis i to år. I artikkelen sammenlignes de nye reglene om varighet og forlengelse med de tidligere. Innstrammingene kan føre til at flere vil miste ytelsen selv om de ikke er i stand til å skaffe seg arbeidsinntekt, og selv om arbeidsevnen fortsatt kan bedres gjennom videre tiltak. Det innføres en karensperiode før nytt krav om arbeidsavklaringspenger kan settes frem. Uføretrygd er bare aktuelt dersom inntektsevnen er varig nedsatt. Dessuten er det flere ulikheter mellom vilkårene for de to ytelsene som gjør at medlemmet kan falle ut av folketrygdsystemet. De mulige uheldige konsekvensene av lovendringene er ikke tilstrekkelig utredet og klargjort i forarbeidene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 241-267)
av Erik Monsen
Sammendrag

I HR-2017-515, som gjaldt kjøperes krav på erstatning for mangel ved en eiendom, etablerte Høyesteretts flertall (dissens 3-2) en misforholdsbegrensning for krav på erstatning for sannsynlige utbedringskostnader. Flertallet la til grunn at en kjøper ikke kan kreve erstattet utbedringskostnader, men må nøye seg med erstatning for mangelens verdireduserende effekt dersom kostnadene ved å utbedre klart overstiger mangelens betydning for eiendommens markedsverdi. Normen innebærer at kjøperne reelt sett ble tilkjent et prisavslag (i form av et erstatningskrav) samtidig som de ble nektet erstatning for oppfyllelsesinteressen. I artikkelen blir det gjort gjeldende at normens enten-eller-struktur (erstatning for enten fulle utbedringskostnader eller verdireduksjon) i for stor grad flytter fokus bort fra oppfyllelsesinteressen som gjenstand for erstatningen. En ytterligere kritikk er at flertallet bygget sin avgjørelse på et for snevert rettskildetilfang. Etter forfatterens mening burde Høyesterett ha tatt i betraktning delikterstatningsrettslige regler om erstatning for kostnader til gjenoppretting eller avbøtende tiltak, og i lys av disse formulert en norm som bygger på oppfyllelsesinteressen som gjenstand for erstatning, samtidig som den nekter erstatning for urimelige kostnader.

Vitenskapelig publikasjon
(side 268-292)
av Bjarte Askeland
Sammendrag

Artikkelen gir en fremstilling av den alminnelige lempningsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2. Samtidig setter forfatteren søkelyset på lempningsregelens funksjon i det alminnelige erstatningsrettslige systemet. Det hevdes at regelen kun har sin berettigelse hvis den tolkes snevert, og slik at den ikke overlapper andre reglers nedslagsfelt, her under særlig regelen om adekvansavgrensning og regelen om skadelidtes medvirkning jf. skl. § 5-1. Forfatteren er kritisk til hvordan Høyesterett har brukt regelen i enkelte saker, og til deler av teoriens oppfatning av regelens funksjon og anvendelsesområde.

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

3-4-2017, årgang 14

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS E-POST:

E-post: anne.froseth@jur.uib.no / bjarte.askeland@jur.uib.no

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris Bjarte Askeland

Professor dr. juris. Anne Marie Frøseth

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJONSRÅD

Advokat ph.d. Imran Haider

Professor dr. juris Gudrun Holgersen

Lagdommer Sverre Erik Jebens

Advokat Carl Aasland Jerstad

Professor dr. juris Morten Kjelland

Advokat Knut Riisa

Professor dr. juris Magne Strandberg

Advokat Tom Sørum

Postdoktor ph.d. Bjarte Thorson

Førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg

Professor dr. juris Trine-Lise Wilhelmsen

Advokat Jardar Aas

 

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 2464-336X

ISSN Online: 2464-3378

DOI: 10.18261/issn.2464-3378

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon