Artikkelen omhandler situasjonen hvor skadevolder påstår seg frifunnet fra et erstatningskrav ved å vise til at skaden ville ha skjedd uansett. Artikkelen fokuserer på en særskilt underkategori av denne situasjonen hvor det ikke er noen annen, selvstendig virkende årsaksfaktor inne i bildet. Problemstillingen er om den påståtte skadevolderen skal pådra seg erstatningsansvar hvis skaden også ville ha skjedd dersom vedkommende hadde handlet aktsomt. Denne problemstillingen er i liten grad tematisert i norsk juridisk teori. Forfatteren gjennomgår ulike innfallsvinkler til problemstillingen, og drøfter blant annet forholdet til Nils Nygaard sin teori om hindringssammenheng som minstekrav for skyldansvar. Forfatteren hevder at problemstillingen bør løses gjennom særskilte regler om bevisbyrde og beviskrav.

Nøkkelord: Erstatningsrett, hypotetisk hendelsesforløp, hindringssammenheng, årsakssammenheng, beviskrav, bevisbyrde.