Forfatteren gjennomgår vilkårene for renter ved etterbetaling av folketrygdytelser slik de kan forstås etter lovens ordlyd og forarbeider, og vurderer hvordan bestemmelsen er anvendt i trygderettspraksis, hvor forståelsen av bestemmelsen synes å sprike. Forfatteren argumenterer for at rett til renter foreligger i alle tilfeller omfattet av folketrygdloven §22-13 sjette ledd og §22-14 fjerde ledd, samt i visse andre tilfeller, men kun der etterbetaling må gjøres grunnet feil i de formelle vedtak som har vært bestemmende for rett til en folketrygdytelse. Renterett foreligger ikke der retten til ytelsen består, men hvor ytelsen ikke kommer til utbetaling grunnet feil. Forfatteren drøfter mulige urimelige utslag av regelen.

Nøkkelord: trygderett, renter, etterbetaling, folketrygdytelser, vilkår