Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 245-279)
av Eivind Marienborg
Sammendrag

Forfatteren gjennomgår vilkårene for renter ved etterbetaling av folketrygdytelser slik de kan forstås etter lovens ordlyd og forarbeider, og vurderer hvordan bestemmelsen er anvendt i trygderettspraksis, hvor forståelsen av bestemmelsen synes å sprike. Forfatteren argumenterer for at rett til renter foreligger i alle tilfeller omfattet av folketrygdloven §22-13 sjette ledd og §22-14 fjerde ledd, samt i visse andre tilfeller, men kun der etterbetaling må gjøres grunnet feil i de formelle vedtak som har vært bestemmende for rett til en folketrygdytelse. Renterett foreligger ikke der retten til ytelsen består, men hvor ytelsen ikke kommer til utbetaling grunnet feil. Forfatteren drøfter mulige urimelige utslag av regelen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 280-314)
av Anette Fjeld
Sammendrag

Artikkelens tema er om forsikringsavtalelovens regler om svik gjelder i saker om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Det er uomtvistet at reglene kan påberopes over for arbeidsgiver (forsikringstaker) som er part i yrkesskadeforsikringsavtalen, men usikkert om reglene kan gjøres gjeldende overfor arbeidstaker som ikke er part i avtalen, men er sikret tredjeperson. Artikkelen tar sikte på å besvare problemstillingen ved å gi en oversikt over og en analyse av rettskildene. Det blir i artikkelen trukket paralleller til folketrygdlovens system, og den rettslige og økonomiske filtreringen mellom yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdlovens regler. Forfatteren konkluderer med at reglene om svik i forsikringsavtaleloven §18-1 kommer til anvendelse overfor arbeidstakeren, men at konsekvensene av svik ikke kan gjøres gjeldende fullt. Regelen må harmoniseres, slik at den tilpasses yrkesskadeloven §18 og formålet til loven, så vel som hensynet til prevensjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon