Sammendrag

Barns særlige sårbarhet for vold har kommet stadig mer i fokus det siste tiåret som følge av medisinsk utvikling og politiske målsetninger. Artikkelen utdyper nærmere hvilken erstatningsrettslig stilling barn har etter voldsoffererstatningsordningen, der det direkte eller indirekte utsettes for familievold. Artikkelen viser hvordan voldsoffererstatningsordningen influeres av både alminnelig erstatningsrett og strafferett. Artikkelens hovedtema er barns krav på oppreisningserstatning ved familievold, og hvordan barns særlige sårbarhet i denne sammenheng påvirker barnets erstatningsrettslige stilling. Artikkelen utdyper vilkårene for å tilkjenne voldsoffererstatning etter lovens § 1 første ledd første og andre punktum, i tillegg til enkelte av vilkårene i § 3. Del tre i artikkelen ser nærmere på oppreisningserstatningen, og hvilke momenter som særlig vektlegges ved utmålingen av oppreisningserstatning til barn etter familievold.

Nøkkelord: Familievold, barn, voldsoffererstatning, oppreisning.