Sammendrag:

I denne artikkelen redegjøres det for hvilke særlige regler som gjelder for rett til erstatning etter forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner («kompensasjonsforskriften»). Det gis først en beskrivelse av saksbehandlingsreglene med en forklarende figur. Dernest behandles innholdet i vilkårene for rett til kompensasjon, reglene om årsakssammenheng og bevisvurderingsreglene. Avslutningsvis foretas en oppsummering av hvilke kriterier som gjelder for rett til kompensasjon etter forskriften, illustrert med en sammenfattende figur.

Nøkkelord: Erstatning, psykisk senskade, psykisk belastningsskade, tjenestegjøring, kompensasjonsordning, PTSD, schizofreni.