Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

KVALITETSVURDERING
Alle bidragene til tidsskriftet gjennomgår grundige kvalitetsvurderinger fra redaksjonen. Tidsskriftet har i hver årgang en høy andel vitenskapelige publikasjoner. De vitenskapelige publikasjonene gjennomgår en dobbelblind fagfellevurdering. Fagfellevurderinger foretas også av andre typer bidrag.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
REDAKTØRER
Anne Marie Frøseth, dr. juris, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Trine-Lise Wilhelmsen, dr. juris, professor, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSSEKRETÆR
Lina Tosterud

REDAKSJONSRÅD
Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer
Imran Haider, ph.d., advokat, LO
Sverre Erik Jebens, tidligere lagdommer i Frostating lagmannsrett; dommer i EMD
Carl Aasland Jerstad, advokat, Haver Advokatfirma
Morten Kjelland, dr. juris, professor, Universitetet i Oslo
Magne Strandberg, ph.d., professor, Universitetet i Bergen
Jørgen Svartebekk, advokat, Advokatfirmaet Riisa & Co
Tom Sørum, advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin
Bjarte Thorson, ph.d., saksbehandler, Europarådet
Inge Unneberg, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI
Jardar Aas, advokat, Gjensidige


KONTAKT
Anne Marie Frøseth: anne.froseth@uib.no
Trine-Lise Wilhelmsen: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Manuskripter som redaksjonen mottar vil i første omgang bli vurdert av redaktørene, som avgjør om manuskriptet skal sendes til fagfellevurdering. Manuskripter som ikke blir sendt til fagfellevurdering vil ikke bli antatt for publisering. Når fagfellevurderingen foreligger vil forfatteren bli underrettet om artikkelen er blitt antatt for publisering, om artikkelen kan bli antatt for publisering etter bearbeiding, eller om den ikke blir antatt for publisering. Antatt artikkel vil, etter korrektur, bli publisert elektronisk i første omgang, og deretter i tidsskriftets papirversjon.

INNSENDING
Manuskripter sendes til redaktørene per e-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no / anne.froseth@uib.no. Arbeider som har vært trykket andre steder, vil normalt ikke bli antatt. 

KRAV TIL MANUSKRIPTER
Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

Manuskripter skal inneholde:
 • Artikkeltittel og ev. undertittel 
 • Sammendrag
 • 4–8 nøkkelord 
 • Referanser
I tillegg må forfatter legge ved:
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
FAGFELLEVURDERING
Ettersom alle artikler skal gjennomgå fagfellevurdering, skal forfattere sende én fil som inneholder forfatterens navn, andre forfatteropplysninger og teksten, og en fil som kun inneholder manuskriptet med sammendrag, nøkkelord og referanser.

FORMAT
Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. PDF godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett har ingen minimums- eller maksimumsgrense når det gjelder lengde på artikkelen. Det understrekes likevel at (master)avhandlinger normalt ikke er egnet for publisering uten betydelig bearbeiding og forkorting.

ARTIKKELTITTEL
Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON
Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og e-post.

SAMMENDRAG
Maksimum 750 tegn m/mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift.

NØKKELORD
Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN
Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER
Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

BOKANMELDELSER
Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT
På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.
REFERANSER
Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar lenke, plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOIkoden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når artikkelen er antatt for publisering, vil artikkelen bli språkvasket. Forfatter vil motta språkvasket artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Språkvasket artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (førstekorrekturen) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til førstekorrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen tre arbeidsdager. Andrekorrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon