I Norge finnes det rundt 30 000 festeavtaler som gjelder næringsbygg. I motsetning til festeforhold som gjelder bolig- og fritidshus finnes det ingen lovfestede særregler som gir festeren rett til å forlenge festeforholdet eller innløse tomten ved festeforholdets slutt. Som en følge av dette vil trolig en rekke næringsfesteforhold bli avviklet i de kommende årene. Ved et slikt opphør må det tas stilling til (i) om bebyggelsen skal flyttes fra tomten eller bli igjen, og (ii) hvordan det økonomiske oppgjøret blir. Artikkelen omhandler den siste problemstillingen under den forutsetning at bebyggelsen skal bli værende på tomten. Forfatteren analyserer og tar stilling til hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i ulike typetilfeller og hvordan den konkrete utmålingen skal skje innenfor det enkelte verdsettelsesprinsippet.

Nøkkelord: tomtefesteloven § 41, tomtefeste, næringsfeste, avvikling, verdsettelse, verdsettelsesprinsipper, teknisk verdi, bruksverdi, Zachariasbryggen, næringsbygg