Denne artikkelen er skrevet basert på en masterutredning fra NHH. Vi har undersøkt hvordan retten går frem for å vurdere verdsettelsesrapporter fremlagt av partssakkyndige i sivile saker. Gjennom intervjuer av fagdommere og fagkyndige meddommere viser våre funn at retten er klar over, og tar høyde for, at den partssakkyndiges verdsettelsesrapport kan påvirkes av parten. Retten justerer for den sakkyndiges interessekonflikter ved å ta utgangspunkt i forutsetninger og faktum i rapporten, og ikke det endelige verdiestimatet. Deretter vil dommerne gjøre seg opp en mening om i hvor stor grad den partssakkyndige har latt seg påvirke. Med utgangspunktet i dette bestemmer så dommerbordet hvor mye de ulike synspunktene skal vektlegges i det endelige skjønnet. Taktisk bruk av partssakkyndige kan dermed få utslag i den grad retten velger å støtte seg til forutsetningene benyttet i deres rapport. Dommernes oppfatning er samtidig at fagkyndige meddommere er med på å sikre rettssikkerhet og effektivitet i bruken av sakkyndige. I sum mener utvalget at bruken av partssakkyndige er samfunnsøkonomisk effektivt ettersom de bringer frem sentral informasjon på en effektiv måte, samtidig som kostnadene utgjør en liten andel av de totale saksomkostningene.

Nøkkelord: partssakkyndig, eiendomsverdsettelse og interessekonflikter