Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 10-33)
av Martin Lie Hauge
Sammendrag

Klimaendringer medfører at det må forventes større mengder nedbør og hyppigere ekstremvær i fremtiden. Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning anleggseiere kan bli erstatningsansvarlig for skader som er pådratt som følge av sviktende håndtering av overvann og avløpsvann. Artikkelen viser at ansvarsnormen er gjennomgående objektiv, uten hensyn til om anleggseieren kan bebreides for skaden som har oppstått. Videre drøftes det om anleggseieren har adgang til å påberope force majeure som grunnlag for å bli fritatt ansvar, og om det offentlige kan fraskrive seg ansvar i forbindelse med tilknytning til offentlig ledningsnett. Artikkelen redegjør også for departementets forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven mv.

Vitenskapelig publikasjon
(side 34-51)
av Einar Mo
Sammendrag

Tomtefesteloven gjelder for feste av tomter til bolighus, feste av tomter til fritidshus og feste av andre tomter. Et hovedskille går mellom feste av tomter til bolig- og fritidshus på den ene siden og feste av andre tomter på den andre. Sondringen har betydning i en rekke ulike sammenhenger, som for eksempel festetidens lengde, regulering av festeavgiften, fysisk rådighet, innløsning av festeforholdet mv. Forfatteren gir innledningsvis en oversikt over hva som karakteriserer de ulike tomteformålene. Deretter rettes fokus mot sondringen mellom henholdsvis bolig- og fritidstomter og feste av andre tomter. Hovedvekten av framstillingen ligger her. Etter en gjennomgang av blant annet lovforarbeider og rettspraksis forsøker forfatteren å oppsummere rettstilstanden. Han konkluderer med at rettstilstanden er avklart et stykke på vei, men at det fortsatt er noen spørsmål igjen som er noe usikre. Blant annet er det etter forfatterens syn ikke gitt at feste av foreningshytter må regnes som feste av fritidstomt, slik Høyesterett la til grunn i HR-2017-1780 A (Bardu Jeger- og Fiskerforening). På de områdene som ikke er helt avklart ennå, foreslås en tilnærming til temaet hvor man skiller mellom de ulike rollene festeren har. Dette gjøres med utgangspunkt i tilfeller hvor husene på festetomta brukes av andre enn festeren selv (profesjonell utleier; boligkooperasjon, sameie eller lignende; staten eller annen offentlig virksomhet mv.), samt de tilfeller hvor festeren eller andre bruker tomta til flere ulike formål.

Vitenskapelig publikasjon
(side 52-63)
av Maria Fjeldheim, Lars Fardal Kvinen & Kyrre Kjellevold
Sammendrag

Denne artikkelen er skrevet basert på en masterutredning fra NHH. Vi har undersøkt hvordan retten går frem for å vurdere verdsettelsesrapporter fremlagt av partssakkyndige i sivile saker. Gjennom intervjuer av fagdommere og fagkyndige meddommere viser våre funn at retten er klar over, og tar høyde for, at den partssakkyndiges verdsettelsesrapport kan påvirkes av parten. Retten justerer for den sakkyndiges interessekonflikter ved å ta utgangspunkt i forutsetninger og faktum i rapporten, og ikke det endelige verdiestimatet. Deretter vil dommerne gjøre seg opp en mening om i hvor stor grad den partssakkyndige har latt seg påvirke. Med utgangspunktet i dette bestemmer så dommerbordet hvor mye de ulike synspunktene skal vektlegges i det endelige skjønnet. Taktisk bruk av partssakkyndige kan dermed få utslag i den grad retten velger å støtte seg til forutsetningene benyttet i deres rapport. Dommernes oppfatning er samtidig at fagkyndige meddommere er med på å sikre rettssikkerhet og effektivitet i bruken av sakkyndige. I sum mener utvalget at bruken av partssakkyndige er samfunnsøkonomisk effektivt ettersom de bringer frem sentral informasjon på en effektiv måte, samtidig som kostnadene utgjør en liten andel av de totale saksomkostningene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 64-101)
av Henrik Hammersland
Sammendrag

I Norge finnes det rundt 30 000 festeavtaler som gjelder næringsbygg. I motsetning til festeforhold som gjelder bolig- og fritidshus finnes det ingen lovfestede særregler som gir festeren rett til å forlenge festeforholdet eller innløse tomten ved festeforholdets slutt. Som en følge av dette vil trolig en rekke næringsfesteforhold bli avviklet i de kommende årene. Ved et slikt opphør må det tas stilling til (i) om bebyggelsen skal flyttes fra tomten eller bli igjen, og (ii) hvordan det økonomiske oppgjøret blir. Artikkelen omhandler den siste problemstillingen under den forutsetning at bebyggelsen skal bli værende på tomten. Forfatteren analyserer og tar stilling til hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i ulike typetilfeller og hvordan den konkrete utmålingen skal skje innenfor det enkelte verdsettelsesprinsippet.

Tidsskrift for eiendomsrett

1-2021, årgang 17

Ansvarlig redaktør

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

REDAKSJONSRÅD

Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI

Leikny Gammelmo, ph.d., sjefsingeniør og prosjektleder, Eiendomsdivisjonen, Kartverket

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU

Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Ingunn Elise Myklebust, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo

Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo

Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette

 

Kontakt

trl@wiersholm.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett.

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett#rights. Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon