Artikkelen tar utgangspunkt i hvorvidt forurensningsmyndighetene kan pålegge opprinnelig forurenser å gjennomføre oppryddingstiltak utelukkende basert på at forurenseren i sin tid stod for den forurensende virksomhet på et tidspunkt det ikke var ulovlig å forurense. Artikkelen er foranlediget av artikkelen om samme tema av Innjord, Brandt og Aulie i Tidsskrift for eiendomsrett nr. 1, 2017, s. 6–52. Artikkelforfatteren er i hovedsak uenig i Innjord mfl. sin analyse av tilbakevirkningsforbudet. Brorparten av artikkelen fokuserer da også på tilbakevirkningsforbudet, nærmere bestemt sondringen mellom egentlig og uegentlig tilbakevirkning, men også hjemmelsspørsmålet for forurensningsansvaret behandles.

Nøkkelord: forurensning, tilbakevirkningsforbudet, legalitetsprinsippet, sjøbunn, miljørett