Temaet i artikkelen er hva som skal til for at et vindkraftanlegg overskrider tålegrensen i naboloven § 2. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning konsesjonsprosessen etter energiloven har for vurdering av naboenes erstatningsrettslige stilling ved vindkraftutbygging. Formelt sett står erstatningskrav etter naboloven på egne ben, og må vurderes uavhengig av den offentligrettslige konsesjonsprosessen. Ettersom konsesjonsmyndigheten også vurderer skader og ulemper for private parter i interesseavveiningen som ligger til grunn for konsesjonsvedtaket, har prosessen likevel indirekte betydning som et moment i tålegrensevurderingen. Tålegrensen for vindparker som er meddelt anleggskonsesjon, vil derfor i utgangspunktet vil være nokså høy.

Nøkkelord: naboloven, tålegrensen, vindkraft, energiloven, anleggskonsesjon, erstatning