Artikkelen drøfter de spørsmål om søknadsplikt og dispensasjonskrav som kan oppstå i forbindelse med oppføring av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, særlig når dette foretas i sammenheng med større bygge- og anleggsprosjekter. Basert på en gjennomgang av relevante rettskilder gis nærmere retningslinjer for i hvilke situasjoner – og hvor lenge – slike midlertidige tiltak kan oppføres uten særskilt søknad om byggetillatelse og/eller dispensasjon fra reguleringsplan eller arealdel i kommuneplan. Videre drøftes betydningen av ulike byggegrenser fastsatt i arealplaner og etter veglovens bestemmelser, og den innbyrdes kompetanse mellom kommune og Statens vegvesen i spørsmål om søknadsplikt og dispensasjon for midlertidige tiltak.

Nøkkelord: midlertidige tiltak, brakkerigg, søknadsplikt, byggetillatelse, dispensasjon, plan- og bygningsloven, vegloven