Artikkelen gjør rede for og diskuterer et utvalg rettsspørsmål som gjør seg gjeldende ved utnyttelsen av undergrunnen til energibrønner. Den viser at energibrønner utfordrer den tradisjonelle læren om eiendomsrettens grenser nedad. Artikkelen behandler videre spørsmålet om grunneiers krav på erstatning ved inngrep i eksisterende og planlagte energibrønner. Deretter reises spørsmålet om det er behov for økt offentlig kontroll med etablering av energibrønner. Avslutningsvis diskuteres behovet for lovendringer, hvor det hentes erfaringer fra den rettslige reguleringen av energibrønner i våre naboland.

Nøkkelord: ekspropriasjon, energibrønn, eiendomsrettens grenser, eiendomsretten nedad, planlegging, okkupasjon, undergrunnen