Artikkelen tar for seg HR-2017-2338-A (Totenvika), den siste dommen i en rekke rettsavgjørelser som omhandler bruksverdiprinsippets eierbegrep, jf. ekspropriasjonserstatningsloven § 6. I rettsavgjørelsene Rt-1986-1354 (Svenkerud), Rt-1992-217 (Ulvåkjølen) og Rt-1999-138 (Østmarka) ble det lagt til grunn et objektivt eierbegrep. Disse dommene gjaldt tilfeller hvor vurderingstemaet knyttet til den aktuelle bruken på det eksproprierte arealet ville ha blitt videreført dersom ekspropriasjonen ikke hadde funnet sted. I Totenvika-dommen behandler Høyesterett for første gang et såkalt bruksendringstilfelle, og gir uttrykk for at eierbegrepet er subjektivt. Artikkelen gir en kort redegjørelse for bruksverdiprinsippet og vilkåret om påregnelig bruk, før rettstilstanden frem til Totenvika-dommen omtales. Deretter gjennomgås Totenvika-dommen, herunder forholdet til tidligere dommer.

Nøkkelord: Ekspropriasjon, bruksverdiprinsippet, påregnelig bruk, eierbegrep