Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 111-116)
av Karl Arne Utgård
artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 117-152)
av Eivind Virik
Sammendrag

Artikkelen tar for seg HR-2017-2338-A (Totenvika), den siste dommen i en rekke rettsavgjørelser som omhandler bruksverdiprinsippets eierbegrep, jf. ekspropriasjonserstatningsloven § 6. I rettsavgjørelsene Rt-1986-1354 (Svenkerud), Rt-1992-217 (Ulvåkjølen) og Rt-1999-138 (Østmarka) ble det lagt til grunn et objektivt eierbegrep. Disse dommene gjaldt tilfeller hvor vurderingstemaet knyttet til den aktuelle bruken på det eksproprierte arealet ville ha blitt videreført dersom ekspropriasjonen ikke hadde funnet sted. I Totenvika-dommen behandler Høyesterett for første gang et såkalt bruksendringstilfelle, og gir uttrykk for at eierbegrepet er subjektivt. Artikkelen gir en kort redegjørelse for bruksverdiprinsippet og vilkåret om påregnelig bruk, før rettstilstanden frem til Totenvika-dommen omtales. Deretter gjennomgås Totenvika-dommen, herunder forholdet til tidligere dommer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 153-177)
av Kjersti Cecilie Jensen & Liv Zimmermann
Sammendrag

Refusjonsinstituttet etter plan- og bygningsloven kapittel 18 er et regelsett som er gitt for å fordele kostnadene med å gjøre arealer byggeklare på en rettferdig måte. For å få rett til refusjon må det foreligge en opparbeidelsesplikt. Problemstillingene i denne artikkelen er først og fremst knyttet til hva som kan pålegges etter lovens § 18-1, og hvordan de ytterligere krav både stat og kommune stiller til moderne infrastrukturtiltak gjennom andre normer og bestemmelser, skaper utfordringer. I tillegg behandles spørsmålet hvorvidt fordelingen mellom de refusjonspliktige etter gjeldende praksis oppfyller formålet om en rettferdig fordeling. Forfatterne understreker at artikkelen er dels rettsdogmatisk, dels rettspolitisk.

Energibrønner
En rettslig analyse av nye utnyttelsesmetoder i undergrunnen
Vitenskapelig publikasjon
(side 178-205)
av Marie Engebakken Kvam & Nikolai K. Winge
Sammendrag

Artikkelen gjør rede for og diskuterer et utvalg rettsspørsmål som gjør seg gjeldende ved utnyttelsen av undergrunnen til energibrønner. Den viser at energibrønner utfordrer den tradisjonelle læren om eiendomsrettens grenser nedad. Artikkelen behandler videre spørsmålet om grunneiers krav på erstatning ved inngrep i eksisterende og planlagte energibrønner. Deretter reises spørsmålet om det er behov for økt offentlig kontroll med etablering av energibrønner. Avslutningsvis diskuteres behovet for lovendringer, hvor det hentes erfaringer fra den rettslige reguleringen av energibrønner i våre naboland.

Tidsskrift for eiendomsrett

2-2018, årgang 14

Ansvarlig redaktør

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

 

Redaksjonssekretær

Lina Tosterud

 

REDAKSJONSRÅD

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU

Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo

Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo

Stig L. Bech, advokat i Advokatfirmaet BAHR

Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI

Thorunn Falkanger, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Paul Henning Fjeldheim, førstelektor ved Handelshøyskolen BI

Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette

 

Kontakt

trl@wiersholm.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett.

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon