Artikkelen gir en fremstilling av bortfesters eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK TP 1-1). I Lindheim-saken fra 2012 fastslo Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at tomtefestelovens regel om forlengelse av tidsbegrensede festeforhold var i strid med EMK TP 1-1. Siden den gang har forholdet mellom tomtefesteloven og EMK TP 1-1 hittil vært tema i tre saker som har vært behandlet av Høyesterett i storkammer. Artikkelen gir en gjennomgang av Lindheim-dommen og de tre storkammersakene som har vært behandlet i Høyesterett. På bakgrunn av disse avgjørelsene gis det en redegjørelse for de sentrale faktorene som er relevante i vurderingen av om et inngrep i bortfesters eiendomsrett er forenlig med EMK TP 1-1. Artikkelen går også inn på forholdet mellom eiendomsvernet i EMK TP 1-1 og vernet etter Grunnloven § 97 og § 105.

Nøkkelord: tomtefeste, festekontrakter, eiendomsvern, EMK