Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-43)
av Christopher Bårtvedt Eriksen
Sammendrag

Artikkelen gir en fremstilling av bortfesters eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK TP 1-1). I Lindheim-saken fra 2012 fastslo Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) at tomtefestelovens regel om forlengelse av tidsbegrensede festeforhold var i strid med EMK TP 1-1. Siden den gang har forholdet mellom tomtefesteloven og EMK TP 1-1 hittil vært tema i tre saker som har vært behandlet av Høyesterett i storkammer. Artikkelen gir en gjennomgang av Lindheim-dommen og de tre storkammersakene som har vært behandlet i Høyesterett. På bakgrunn av disse avgjørelsene gis det en redegjørelse for de sentrale faktorene som er relevante i vurderingen av om et inngrep i bortfesters eiendomsrett er forenlig med EMK TP 1-1. Artikkelen går også inn på forholdet mellom eiendomsvernet i EMK TP 1-1 og vernet etter Grunnloven § 97 og § 105.

Vitenskapelig publikasjon
(side 44-57)
av Henriette Lyngholt
Sammendrag

Artikkelen omhandler risikoregelen i oreigningsloven § 28 og hvorvidt en tilsvarende regel må anvendes for dem som erverver eiendommen eller rettigheter i den etter at rådighetsforbudet i § 28 har trådt i kraft for eieren. Disse er ikke omfattet av bestemmelsens ordlyd. Spørsmålet er mer presist om det at vedkommende kjente eller burde kjent til ekspropriasjonsplanene da han ervervet eiendommen eller rettigheter i den, medfører at erstatningen helt eller delvis faller bort – til tross for at de objektive vilkårene for ekspropriasjonserstatning er oppfylt. Artikkelen ser også nærmere på om det kan anvendes en regel om egenrisiko med grunnlag i alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Basert på en gjennomgang av rettskildene viser artikkelen at en tilsvarende regel om egenrisiko også kommer til anvendelse på dem som ikke er omfattet av bestemmelsens ordlyd, og at dette enten kan forankres i et generelt erstatningsrettslig prinsipp eller i en analogisk anvendelse av oreigningsloven § 28. Artikkelen viser videre at egenrisiko kan aktiveres på et tidligere tidspunkt enn rådighetsforbudet i § 28.

Vitenskapelig publikasjon
(side 58-69)
av Anne Sofie Bjørkholt
Sammendrag

En rekke offentligrettslige krav gjelder for næringsbygg. Både i leieforhold og i salgstransaksjoner oppstår det spørsmål om hvem som har ansvaret for at disse er oppfylt. For å ta stilling til det må man først vite hva slags krav det er snakk om.

Nedenfor gjennomgås hvilke offentligrettslige krav som gjelder for næringsbygg. Deretter ser vi nærmere på hvordan ansvaret for disse kravene fordeles mellom utleier og leietaker i leieforhold og mellom kjøper og selger i transaksjoner.

Vitenskapelig publikasjon
(side 70-81)
av Anne Sofie Bjørkholt, Anne Fløystad Ellingsgård & Elin Mack Løvdal
Sammendrag

Det er greit å vite at man faktisk får beholde det man kjøper. Meglerstandarden for kjøp av eiendom og eiendomsselskaper utarbeidet av Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inneholder derfor egne garantier knyttet til at selger eier aksjene eller eiendommen han selger, og at det selskapet som selges, eier eiendommen. Dette er såkalte fundamentale garantier som gjelder uavhengig av hva kjøper kjente eller burde kjenne til ved signering av avtalen. Selv om selger garanterer at han eier aksjene eller eiendommen, er det ikke sikkert at kjøper får beholde eiendommen/aksjene dersom dette viser seg å være feil. Hovedregelen er nemlig at rett eier kan kreve eiendelen til seg, og i så fall har kjøper kun et erstatningskrav mot selger.

Denne artikkelen er ment å gi en oversikt over regelverket ved rettighetskollisjoner i aksjer og eiendom, samt knytte noen kommentarer til hva kjøpere bør gjøre for å sikre seg at ervervet står seg mot eventuelle andre rettigheter i aksjene og/eller eiendommen.1

Vitenskapelig publikasjon
(side 82-107)
av Martin Johan Lie Hauge
Sammendrag

Bruk av kommunale utbyggingsavtaler har blitt et utbredt virkemiddel for å realisere arealplaner i Norge de siste årene. Avtalemekanismen reiser prinsipielle spørsmål om hvor langt private aktører kan og bør kunne påta seg å utføre eller finansiere tiltak som tradisjonelt har vært det offentliges oppgave å etablere. Artikkelen drøfter rekkevidden av kommunens materielle avtalekompetanse etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 17.

Tidsskrift for eiendomsrett

1-2018, årgang 14

ANSVARLIG REDAKTØR

Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

 

REDAKSJONSRÅD

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU

Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co

Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo

Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo

Stig L. Bech, advokat i Advokatfirmaet BAHR

Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI

Thorunn Falkanger, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Paul Henning Fjeldheim, førstelektor ved Handelshøyskolen BI

Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette

 

KONTAKT

trl@wiersholm.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett

 

KUNDESERVICE

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett.

 

RETTIGHETER

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_eiendomsrett#rights.

 

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1504-3495

ISSN Online: 0809-9529

DOI: 10.18261/issn.0809-9529

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon