Kommunen er i plan- og bygningsloven gitt stort spillerom ved utformingen av rekkefølgekrav i reguleringsplan. Det er i utgangspunktet gunstig at kompetansen er vid ettersom kommunen i de fleste tilfeller er best egnet til å vurdere hvilke rekkefølgekrav som kan og bør stilles. Adgangen til å stille rekkefølgekrav er imidlertid ikke ubegrenset. Kommunen er, som andre forvaltningsorganer, underlagt en rekke skranker når den fatter avgjørelser.

Nøkkelord: rekkefølgekrav, reguleringsplan, rettslige skranker