Artikkelen omhandler ulike juridiske problemstillinger knyttet til kostnadsansvar for forurensning som skyldes tidligere lovlige utslipp. Den drøfter i hvilken grad forurensningsloven gir hjemmel for å pålegge opprinnelig forurenser å foreta undersøkelser og opprydding i forurenset sjøbunn. Det foretas også en gjennomgang av nyere praksis fra Høyesterett knyttet til Grunnloven § 97. Artikkelen viser at man ikke lenger ukritisk kan basere seg på den vurderingsnorm som den juridiske litteratur frem til nå har lagt til grunn for drøftelsen av tilbakevirkningsspørsmål på miljørettens område. Spørsmålet vil kunne komme på spissen i forbindelse med gjennomføringen av nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

Nøkkelord: forurensning, utslipp, tilbakevirkning, miljørett