Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 87-100)
av Line Ravlo-Losvik & Gøran Mjelde Aarvik
Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen behandler rettsreglene om meglerens ansvar når megleren bistår partene i en eiendomstransaksjon, særlig sett i forhold til de standardkontrakter som er utarbeidet for transaksjoner innen næringseiendom. Den undersøker hvilket ansvar megler har med hensyn til å opplyse partene i en næringseiendomstransaksjon om de risikofaktorer som kan aktualiseres ved bruk av standard kjøpekontrakter, og om krav som stilles til en sikker gjennomføring av oppgjøret. Artikkelen viser at meglerstandarden for eiendomstransaksjoner inneholder materielle bestemmelser som eksponerer både kjøper og selger for risikoer som megler bør opplyse og veilede om, i tillegg til at det stilles krav til undersøkelser i forbindelse med oppgjør for å sikre at oppgjøret bygger på korrekte opplysninger og forutsetninger.

Nøkkelord: god meglerskikk, eiendomsmeglingsloven § 6-3, eiendomsmeglingsloven § 6-7, aksjeeierbok i eiendomsselskaper, sikker gjennomføring av en eiendomstransaksjon, rekkevidden av meglers profesjonsansvar, meglers ansvar for kjøpekontrakten, meglers ansvar for meglerstandarden, partenes ansvar i meglerstandarden

Vitenskapelig publikasjon
(side 101-124)
av Nikolai K. Winge
Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen behandler rettsreglene om konsekvensutredninger i forbindelse med planer om arealbruksendringer i reindriftsområder. Den undersøker i hvilken grad reindriftsinteresser er ivaretatt i reglene som avgjør når en plan eller et tiltak skal konsekvensutredes, samt i reglene som setter krav til innhold i en konsekvensutredning. Artikkelen viser at reindriftsinteresser har en viss beskyttelse i dagens regler, men at prosessregler alene ikke gir noen garanti for at reindriftsinteresser blir ivaretatt. Avslutningsvis foretas enkelte refleksjoner omkring hvilke rettslige endringer som skal til for at reindriftsinteresser får tilstrekkelig beskyttelse i dagens rettsregler.

Nøkkelord: konsekvensutredning, reindrift, arealforvaltning, forvaltningsrett

Vitenskapelig publikasjon
(side 125-158)
av Christoffer Cornelius Østerhaug
Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen problematiserer hvorvidt kapitaliseringsrenten som Høyesterett legger til grunn ved utmåling av bruksverdierstatning for fremtidig inntektstap, oppfyller ekspropriatens krav på full erstatning. Høyesteretts vurderinger knyttet til komponentene i kapitaliseringsrenten og rentefotens størrelse har gjennom de siste tiårene vært gjenstand for kritikk fra teoretisk hold. Høsten 2014 avsa Høyesterett en dom hvor spørsmålet om hvilke komponenter kapitaliseringsrenten skal bestå av og størrelsen på rentefoten, ble vurdert. Høyesterett benyttet ikke muligheten til å rette opp alle feilene som er begått i tidligere avgjørelser. Det er riktignok ikke lenger tvil om at det skal legges en realrente til grunn for kapitaliseringsrenten, men vurderingene knyttet til usikkerhetskomponenten i renten kan ikke forsvares ut fra kravet om full erstatning.

Nøkkelord: kapitaliseringsrente, neddiskontering, diskontering, utmåling, erstatning, inflasjonskompensasjon, inflasjon, tapsbegrensningsplikt, realrente, nominell rente, reallønn, reallønnsvekst, Horseng-dommen, inntektsusikkerhet, aktuarisk risiko, tilpasningsplikt, fremtidig inntektsstrøm, ekspropriasjon, ekspropriat, ekspropriant, rentefot, renteavkastning

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon