Sammendrag

Artikkelen problematiserer hvordan fast eiendom skal verdsettes der det foreligger konsesjonsvedtak, herunder vedtakets betydning for erstatningsutmålingen ved ekspropriasjon. Tradisjonelt har grunneiere som får sine arealer ekspropriert til kraftutbygging, fått eiendommen verdsatt i henhold til den reguleringen som gjaldt før konsesjonsvedtaket. I denne artikkelen argumenteres det for at kraftutbyggingsarealer heller bør verdsettes som næringsgrunn, all den tid kraftproduksjon innehar en markedsverdi som bør reflekteres i erstatningen for grunn og rettigheter som medgår. På den måten vil også verdiskapningen som kraftproduksjonen i dag medfører, i større grad komme de berørte grunneierne til gode.

konsesjonsvedtak, reguleringsplaner, ekspropriasjonserstatning, kraftproduksjon