Sammendrag

Borettslagenes legalpanterett etter brl. § 5-20 er en viktig sikkerhet for innbetaling av felleskostnader fra andelseierne, som i praksis er borettslagenes eneste inntektskilde. Legalpanteretten har stor betydning for å gjøre borettslag til en sikker eierform for forbrukerne. Høyesteretts ankeutvalg har ved sin kjennelse av 26. november 2015, inntatt i Rt-2015-1307, skapt tvil om rekkevidden av legalpantet. Ankeutvalget kom fram til at legalpanteretten kun dekker krav som er forfalt fram til tvangssalgskjennelsen, ikke fram til oppgjørsdagen som har vært gjengs forståelse tidligere. Artikkelforfatteren er kritisk til kjennelsen og mener ankeutvalget ikke har tatt hensyn til de formål som begrunner legalpanteretten.

Legalpanterett, borettslag, tvangsinndrivelse, sikringsordning