Arealsvikt og spørsmålet om når dette skal anses som en kjøpsrettslig mangel, har voldt atskillig juridisk hodebry. Et innlegg er Kristoffer Dons Brøndbo og Stig H. Solheims artikkel «Innendørs arealsvikt» i LoR nr. 7-8/2005 s. 473. I sin ingress påpeker de at Høyesterett i Rt. 2003 s. 612 har «valgt å angripe problemstillingen på en noe spesiell måte». Forfatteren er enig i dette, og temaet for denne artikkelen er om det strengt tatt er noen grunn til å behandle arealproblematikken på noen spesiell måte – noe han stiller seg avvisende til.