Vern av eiendomsrett er en klassisk problemstilling i norsk rett. De fleste jurister knytter denne problemstillingen opp mot Grunnlovens § 105 og kravet om full erstatning ved eiendomsavståelse. I denne artikkelen blir det satt søkelys på om utviklingen i internasjonal rett kan få betydning for eiendomsvernet. Spørsmålet blir drøftet opp mot situasjonen der myndighetene, som vilkår for å innvilge konsesjon, krever at kjøperen må avstå eiendom til staten. Det er først og fremst vernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon som kan synes å ha en viss praktisk interesse. I artikkelen problematiseres også konvensjonens forhold til de tap som kan oppstå på selgersiden, en problemstilling som har en parallell tilbake til situasjonen i «Den store konsesjonssak» fra 1918.