Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for eiendomsrett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende alminnelig tingsrett, og med spesiell fokus på fast eiendoms rettsforhold.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av ny faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, eiendomsaktører, studenter og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Tom Rune Lian, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

REDAKSJONSSEKRETÆR
Lina Tosterud

REDAKSJONSRÅD
Leikny Gammelmo, ph.d., sjefsingeniør og prosjektleder, Eiendomsdivisjonen, Kartverket
Katrine Broch Hauge, ph.d., førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo
Frode Innjord, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Ingunn Elise Myklebust, ph.d., professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Anders Pind, advokat, Advokatfirmaet Hammervoll & Co
Geir Stenseth, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Endre Stavang, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Tore Bråthen, professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
Dag Henden Torsteinsen, advokat, Advokatfirmaet Grette
Tidsskrift for eiendomsrett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
​INNSENDING AV MANUSKRIPTER
Manuskriptet skal være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. må være i samsvar med kravene i forfatterveiledningen. Uferdige manus vil ikke bli vurdert.

Arbeider som har vært publisert andre steder, vil normalt ikke bli antatt. Forfatteren plikter å opplyse redaksjonen om tidligere publisering av hele eller ikke ubetydelige deler av et innsendt manuskript.

Manuskripter sendes som Word-fil til ansvarlig redaktør per e-post: trl@wiersholm.no

Ved artikler som skal gjennomgå fagfellevurdering må forfattere sende én fil som inneholder forfatterens navn, andre forfatteropplysninger og teksten, og én fil som kun inneholder manuskriptet med sammendrag, nøkkelord og referanser.

KRAV TIL MANUSKRIPTER
Artikler skal normalt ikke overstige 50 000 tegn inklusive noter og mellomrom, og skal leveres i Times New Roman 12 pkt og halvannen linjeavstand.

Arbeider basert på masteroppgaver eller andre studentarbeid vil bli vurdert på samme måte som andre manuskripter. Tidsskriftets artikkelformat skiller seg imidlertid nokså klart fra formatet for masteroppgaver, så vel i innretning og omfang som faglig nivå. Erfaringsmessig kreves det betydelig bearbeiding av en masteroppgave for at den skal kunne antas til publisering.

Alle forfattere som er oppført i en artikkel, må ha bidratt til den i ikke ubetydelig grad, og må ha vurdert og godkjent siste versjon av manuskriptet.

Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort og presis, det samme gjelder ev. undertittel)
 • Forfatteropplysninger: navn, akademisk grad/stilling/ institusjonstilknytning, e-post
 • Sammendrag (maks 800 tegn med mellomrom)
 • 3–5 nøkkelord (relevante og beskrivende for tematikken)
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse og postadresse
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet

MANUSTEKSTEN
Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.


MERK FØLGENDE:
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.)
 • Det er ikke anledning til å bruke stjernenote
 • Sitater skal ikke settes i kursiv, grafiske anførselstegn («») skal brukes, ev. blokksitat på lengre sitater. Enkle anførselstegn brukes ved sitater i sitat. Blokksitater rykkes inn – gjerne med en angivelse av hvor meget (0,75 eller 1 cm.)
 • Petitavsnitt skrives med Times New Roman 10 pkt. Petitavsnitt rykkes ikke inn, men sitater i petit rykkes inn på tilsvarende måte som i brødtekst
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes, med mindre det er etablerte forkortelser som Rt., ARD, mfl., kr, mva., kg og liknende
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold
LITTERATURHENVISNINGER
Det vises i hovedsak til Forfatterveiledningen for Lov og Rett.

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. Artikler i Universitetsforlagets tidsskrifter har fått DOI-nummer fra og med årgang 2016. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode: Alexander Næss Skjønberg, «Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler»», Arbeidsrett 2019, s. 18–38. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02.

FAGFELLEVURDERING
Manuskripter med rettsvitenskapelige pretensjoner vil bli vurdert av en fagfelle etter nærmere avtale med redaktøren. Arbeider som fagfelle og redaksjon vurderer til å frembringe ny innsikt, vil bli merket med betegnelsen «Vitenskapelig publikasjon». Ofte vil kommentarer fra fagfelle og/eller redaksjonen tjene som grunnlag for videre bearbeidelse av manuskriptet. Fagfellevurderingen er anonym, og det vil ikke være anledning til å etablere direkte kontakt mellom forfatter og fagfelle(r). All kommunikasjon mellom forfatter og fagfelle skjer via redaksjonen.

BOKANMELDELSER
Anmeldelser av juridiske fagbøker kan uoppfordret sendes til redaktøren for vurdering. Det vil likevel normalt være hensiktsmessig å avklare med redaktøren på forhånd om den aktuelle boken / de aktuelle bøkene anses som egnet for en bokanmeldelse i tidsskriftet. En oppfordring til å skrive en anmeldelse er ingen garanti for at anmeldelsen vil bli antatt til publisering.

Formålet med en bokanmeldelse er å gi en presentasjon av boken og en vurdering av dens faglige kvaliteter, med henblikk på Tidsskrift for eiendomsretts leserkrets. Rent deskriptive presentasjoner av en bok vil ikke bli antatt.

Forfattere som skriver bokanmeldelser, skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e), Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag. Utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt antall sider. ISBN-nummer kan tas med.

Redaktøren mottar også bokessays for vurdering. Et bokessay skiller seg fra en anmeldelse ved å være en mer selvstendig, reflekterende tekst som vokser ut av lesningen av en eller flere bøker.

PUBLISERINGSETIKK, INTERESSEKONFLIKTER OG VITENSKAPELIG PUBLISERING
Potensielle interessekonflikter eller andre omstendigheter som kan være egnet til å svekke tilliten til en forfatters uhildethet, må opplyses til redaksjonen. Dette inkluderer tilfeller hvor en forfatter har vært involvert i håndteringen av en sak av betydning for det innsendte bidraget, det være seg som saksbehandler, sakkyndig, prosessfullmektig, dommer mv. Det inkluderer også tilfeller hvor en forfatter har bidratt i utarbeidelsen av rettskilder som står sentralt i drøftelsene. Tidligere befatning med en sak vil normalt ikke være til hinder for at et arbeid kan antas for publisering, så lenge det opplyses om forholdet i bidragets første note.

Alle forfattere må gjøre seg kjent med retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE). Redaksjonen er opptatt av at alle bidrag som publiseres i tidsskriftet, er i tråd med internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Etter at et bidrag har blitt antatt, er det ikke anledning til å foreta større endringer.

Før et bidrag tas inn i et hefte, vil det bli sendt til språkvask. Korrekturen vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Mindre endringer kan tas i forbindelse med denne korrekturrunden.

Etter at et bidrag har blitt tatt inn i et hefte, vil forfatter få en ny korrektur av artikkelen i PDF tilsendt direkte fra setteriet. På dette stadiet er det ikke rom for endringer, bare ren korrektur. Korrekturen må sendes redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon