Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for eiendomsrett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende alminnelig tingsrett, og med spesiell fokus på fast eiendoms rettsforhold.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av ny faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, eiendomsaktører, studenter og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.
Ansvarlig redaktør
Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Redaksjonssekretær
Lina Tosterud

Redaksjonsråd
Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved NMBU
Frode Innjord, advokat i Advokatfirmaet Hjort
Anders Pind, advokat i Advokatfirmaet Hammervoll & Co
Geir Stenseth, professor ved Universitetet i Oslo
Endre Stavang, professor ved Universitetet i Oslo
Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI
Dag Henden Torsteinsen, advokat i Advokatfirmaet Grette
Tidsskrift for eiendomsrett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering

Om tidsskriftet

Manuskripter som redaksjonen mottar vil i første omgang bli vurdert av redaktøren, som avgjør om manuskriptet skal sendes til fagfellevurdering. Manuskripter som ikke blir sendt til fagfellevurdering vil ikke bli antatt for publisering. Når fagfellevurderingen foreligger vil forfatteren bli underrettet om artikkelen er blitt antatt for publisering, om artikkelen kan bli antatt for publisering etter bearbeiding, eller om den ikke blir antatt for publisering. Antatt artikkel vil, etter korrektur, bli publisert elektronisk i første omgang, og deretter i tidsskriftets papirversjon.

INNSENDING AV MANUSKRIPTER  

Manuskripter sendes til ansvarlig redaktør per e-post: trl@wiersholm.no. Det bes ved innsending opplyses om artikkelen har vært publisert tidligere, evt. i bearbeidet format.

Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.Arbeider som har vært publisert andre steder, vil normalt ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. Andre filformater (f.eks. PDF og liknende) godtas ikke. Tidsskrift for eiendomsrett har ingen minimums- eller maksimumsgrense når det gjelder lengde på artikkelen. Det understrekes likevel at (master)avhandlinger normalt ikke er egnet for publisering uten betydelig bearbeiding og forkorting.

Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall og ISBN-nummer.

Manuskripter skal inneholde:
 • Artikkeltittel og ev. undertittel. Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.
 • Sammendrag. Maksimum 750 tegn m/mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift. Sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater.
 • 4–8 nøkkelord. Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.
 • Manustekst. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.
 • Referanser. Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster. Se også informasjon om DOI-referanser lenre ned på siden.
I tillegg må forfatter legge ved
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
Ettersom alle artikler skal gjennomgå fagfellevurdering, skal forfattere sende én fil som inneholder forfatterens navn, andre forfatteropplysninger og teksten, og én fil som kun inneholder manuskriptet med sammendrag, nøkkelord og referanser.

NOTER

Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende. Fotnoter kan ikke benyttes i titler; kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.

LAYOUT

På grunn av krav til layout og ombrekking ved publisering og trykking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

KORREKTUR

Antatt artikkel vil bli stilet i tråd med tidsskriftets mal og korrekturlest. Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering av redaksjonen på dette tidspunktet. Mindre endringer kan tas i forbindelse med kontroll av korrekturen.

Artikkelforfatteren vil normalt få tilsendt korrekturlest manuskript for godkjenning. Den ferdigsatte artikkelen vil bli sendt til orienterende korrektur. Tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Godkjent korrekturlest artikkel, vil bli sendt til setting. Setteriet sender 1. korrektur til forfatter. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sendes fra forfatter til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2 korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet per ordinær post og en PDF-fil av artikkelen per epost.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon