Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for boligforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Digitalt lanseringsseminar for temanummeret "Storbyen for alle?" 1. februar. Meld deg på her: https://www.oslomet.no/om/arrangement/tidsskrift-bolig-forskning

Tidsskrift for boligforskning ble etablert i 2018 og kom med første utgave i november. Det er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge, hovedsakelig marked, politikk, sosiale forhold, bomiljø og nabolag. Tidsskriftet skal favne bredden av boligforskning i Norge og Norden, og hovedmålet er å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskriftet retter seg mot en rekke ulike forskningsmiljøer i Norge og Norden, og forfattere inviteres bredt fra alle forskningsmiljøer som jobber med relevante problemstillinger. Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO og er med på å gi tidsskriftet en bred faglig forankring. 

Tidsskriftets målgruppe er hovedsakelig forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv, men det vil også ha en fremstilling som gjør det tilgjengelig for et bredere publikum.

Innholdet vil først og fremst bestå av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, men også kommentarer, debattartikler, intervjuer, bokanmeldelser og formidlingsartikler. 

Tidsskriftet vil utgi artikler hovedsakelig på norsk, men tar også imot artikler på engelsk, svensk og dansk. 

Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) i overensstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, før endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor fagfeller og forfatter ikke kjenner hverandres identitet. 

INDEKSERING
Tidsskriftet vil fra og med første utgave bli indeksert og søkbart i følgende baser:  
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark).
Ansvarlig redaktør
Kim Christian Astrup, forsker II ved OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktører
Ingar Brattbakk, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet
Katja Johannessen, spesialkonsulent i Oslo kommune og høgskolelektor II ved VID vitenskapelige høgskole
Jardar Sørvoll, forsker II ved OsloMet - storbyuniversitetet

 

Redaksjonsråd 
Viggo Nordvik, forsker I ved OsloMet
Lena Magnusson Turner, forsker I ved OsloMet
Erling Røed Larsen, professor II ved Handelshøyskolen BI
Susanne Søholt, forsker I ved OsloMet
Anders Vassenden, professor ved Universitetet i Stavanger
Per Gunnar Røe, professor ved Universitetet i Oslo
Berit Irene Nordahl, forskningssjef (NIBR) ved OsloMet - storbyuniversitetet
Lisbet Harboe, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kontakt
E-post: boligforskning@oslomet.no

Adresse
Tidsskrift for boligforskning
v/Kim Astrup
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge  
Tidsskrift for boligforskning er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.

Om tidsskriftet

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskningsbaserte artikler om alle sider ved boligfeltet i Norge med vekt på boligmarked, boligpolitikk, boligsosiale forhold, bomiljø og nabolag. Hovedvekten ligger på fagfellevurderte artikler, men vil også inneholde kommentarer, debatt, bokanmeldelser og formidlingsartikler. Viktige temaer er boligpriser og boligbygging, leiemarkedets virkemåte og utfordringer, boligkvalitet og bomiljø, førstegangsetablering, boligpolitikk rettet mot utsatte grupper og nabolag, boligpolitikkens rolle i velferds- og fordelingspolitikken og by- og stedsutviklingen. Artiklene bør ha en framstillingsform som gjør dem tilgjengelige for et bredt publikum, for forskere, forvaltning og politiske myndigheter, samt næringsliv.

Redaksjonen tar fortløpende imot vitenskapelige artikler basert på originale empiriske eller teoretiske analyser og forskningstema-artikler som bidrar med kunnskapsstatus på et forskningsfelt. I tillegg tar vi imot debatt/kommentarartikler og bokanmeldelser, samt formidlingsartikler.

Tidsskriftet vil utgi artikler hovedsakelig på norsk, men tar også imot artikler på engelsk, svensk og dansk. 

Innlevering av manus

Manuskriptene sendes til boligforskning@oslomet.no i Word-format (ikke pdf).

Krav til manus

Vitenskapelige artikler må være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Kvalitetssikring skjer gjennom fagfellevurdering som gjennomføres av to anonyme fagfeller. Artiklene må ikke overskride 8000 ord. Sammendrag, litteraturliste, tabeller, figurer og eventuelle noter telles med.

Fagartikler/kommentarer/populærvitenskapelige artikler/essay kan ha en friere form enn en vitenskapelig artikkel, men skal også frambringe viktig faglig innsikt og ha en klar argumentasjon og framstilling. Bidrag vurderes normalt av medlemmer i redaksjonen, men vil i noen tilfeller sendes til en anonym fagfelle. Forskningskommentarer/essay må ikke overskride 4500 ord.

Bokanmeldelser skal ikke overskride 1500 ord. Teksten må angi forfatter av boka, tittel, utgave/årstall, forlag og hvem anmelder er. Referanser begrenses til et minimum. Bokanmeldelser sendes og trykkes etter avtale med redaksjonen.

Alle manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel på norsk og engelsk
 • Sammendrag på norsk og engelsk (inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (ikke sluttnoter)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. Manuset må følge referansesystemet APA
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til med underoverskriften «Om artikkelen» mellom selve artikkelen og referanselisten
 • Bidraget må ikke overskride ordgrensene (se over).
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og andre illustrasjoner (tabeller plasseres på riktig sted i manuset)
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse

Referansesystem

Innsendte manus må følge referansesystemet APA. 

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:  

Referanser i tekst
APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Referanseliste 
Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Sitat i teksten
Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Figurer og andre illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [figur 1 omtrent her].

Tabeller plasseres på riktig sted i manuset. 

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter). Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Tidsskrift for boligforskning, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og Creative Commons-lisens CC BY-NC 4.0.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Redaksjonen består av forskere med bolig som forskningsfelt, og tidsskriftet vurderer derfor av og til bidrag fra medlemmer av redaksjonen. Fagfellevurderingen gjøres da av forskere som ikke har en formell tilknytning til OsloMet, og som ikke har bindinger til forfatterne. Hvis en av redaktørene er forfatter, håndteres manuskriptet av andre i redaksjonen og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en førstekorrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Tidssskrift for boligforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

 

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon