Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for samfunnsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Norwegian Journal of Social Research (Tidsskrift for samfunnsforskning) (est. 1960) is Norway's leading journal in social sciences. The journal covers the whole range of Norwegian social studies, and publishes work of high quality in sociology, political science, social anthropology, economy, history, media science, and human geography. 

Emphasis is placed on original articles by Norwegian social science researchers, based on empirical investigations, but the journal also publishes review articles, debate articles, research policy contributions, notices and book reviews in Norwegian, Swedish and Danish.

Norwegian Journal of Social Research addresses researchers, teachers and students in social studies, as well as the general broader public.

From 2017, the journal is published open access.

The journal is owned by Institute for Social Research and is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

 
Editors:
Arnfinn H. Midtbøen, senior research fellow, Institute for Social Research
Axel West Pedersen, research professor, Institute for Social Research

Editorial assistant:
Gerd Granhaug

Editorial board:
Jørgen Goul Andersen, professor, Aalborg University
Elisabeth Ivarsflaten, professor, University of Bergen
Knud Knudsen, professor emeritus, University of Stavanger
Anne Krogstad, professor, University of Oslo
Mia Lövheim, professor, Uppsala University
Bente Rasmussen, professor, NTNU - Norwegian University of Science and Technology
Bo Rothstein, professor, University of Gothenburg
Garbi Schmidt, professor, Roskilde University
Iselin Theien, senior advicer, Norwegian Research Council
Nils Aarsæther, professor, UiT - The Arctic University of Norway

Journal address:
Tidsskrift for samfunnsforskning
Pb. 3233 Elisenberg
0208 Oslo
Norway
(Applies from the 2017 volume)

Norwegian Journal of Social Research (Tidsskrift for samfunnsforskning) is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. The third party may not use the material for commercial purposes. 
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Manustittelen også er i engelsk versjon
 • Et kort sammedrag og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert i artikler
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering tfs@samfunnsforskning.no.

De ulike manustypene

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Man må regne med noe ventetid før publisering. Manuskripter må være i word-format og ikke overskride 70 000 tegn inkludert mellomrom. Dette inkluderer noter og referanser. Artikkelmanuskript skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 1400 tegn)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften «Innledning»)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Forskningskommentarer skal også baseres på ny og faglig viktig innsikt, men er kortere og friere i formen enn artikler. Det legges vekt på klar argumentasjon og god formidling. Forskningskommentarer kan inneholde nye empiriske analyser, men kan også være teoretiske arbeider, diskusjoner av faglige metoder, modeller og begreper eller oversikter over forskningstemaer eller faghistorie. Bidrag vurderes av én anonym fagfelle. Manuskriptene skal maks inneholde 45 000 tegn inkludert mellomrom. Forskningskommentar-manuskriptene skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften ”Innledning”)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Symposier består av flere bidrag om ett forskningstema. Det stilles ellers samme krav som til forskningskommentarer både når det gjelder omfang, kvalitet og fagfellevurdering. Aktuell debatt er kortere innlegg om samfunnsmessige og faglige forhold eller kommentarer til stoff som har vært publisert i TfS. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Svarinnlegg begrenses til et minimum. Det er viktig å holde en respektfull tone i debatter. Aktuell debatt-manuskriptene skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften ”Innledning”)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Bokanmeldelser skal inneholde maksimum 12 000 tegn inkludert mellomrom. Dette tilsvarer ca. 5 sider i ferdig hefte. Et bidrag her må inneholde:
 • Anmelders navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken
 • Det skal ikke være noter eller referanser i en bokanmeldelse.
Bokkronikker er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng. Det gis større rom for å presentere egne perspektiver enn i en bokanmeldelse. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Et bidrag her må inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken

Tillegg til artikkelen

Tidsskrift for samfunnsforskning oppfordrer forfatterne til å legge til rette for replikering av empiriske analyser. Det betyr at vi gjerne ser at forfatterne deler mer detaljert informasjon om data og metode enn det selve artikkelteksten gir rom for. Dette kan for eksempel skje gjennom å gjøre data, kodebok, syntaksfiler, outputfiler eller mer detaljerte redegjørelser for data og analysemetoder tilgjengelige på nett. Også når det benyttes kvalitative data vil det i mange tilfeller være mulig å offentliggjøre tilleggsinformasjon som ikke kan inkluderes i selve artikkelen, for eksempel intervjuguider eller tekstlige data (intervjuutskrifter, policytekster eller avisartikler som har blitt analysert osv.) eller mer detaljerte oversikter over slike. Denne typen materiale kan gjøres tilgjengelig enten på forfatterens egen hjemmeside eller på tidsskriftets hjemmeside, og kan henvises til i artikkelmanuset.

Sitat i teksten

Sitater over en lengde på tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes umiddelbart etter sitatet, men før punktum eller komma. Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate, redigerbare filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1].

Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. 

Referansesystem

Tidsskriftet bruker APA6 referansestil tilpasset fotnoter.

Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th-tilpasset-fotnoter.aspx

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006). Sideangivelse oppgis etter utgivelsesår: (Kuhn, 1970, s.71). Skill mellom flere referanser av samme forfatter innenfor samme parentes ved å bruke komma mellom årstallene. Referanser av ulike forfattere skilles med semikolon (Andersen, 2011, 2016; Knutsen, 2004; Asheim, 2009).

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Tidsskrift for samfunnsforskning utgis med åpen tilgang (open access). Tidsskriftets innhold gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten på Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform www.idunn.no.

Tidsskriftets artikler publiseres under lisensen Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell 4.0 Internasjonal (CC BY-NC 4.0). Artikler publisert i tidsskriftet reguleres av retningslinjene i denne lisensen. Disse kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no).

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det går med mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos eksterne konsulenter. Ved å sende inn et manuskript til TfS aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i TfS’ redaksjon.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.