Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv

Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996. Ansatt ved Fafo siden 1997, som seniorforsker fra 2014. Epost: hanne.kavli@fafo.no

Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Oslo 2011. Forsker ved Fafo siden 2011 og utreder ved Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2014. Epost: heidi.nicolaisen@fafo.no

Det er godt dokumentert at innvandrede kvinner har lavere sysselsetting enn norske kvinner uten innvandringsbakgrunn. Men hva preger deltakelsen i arbeidslivet blant de som har fått en fot innenfor? I denne artikkelen studeres mobilitet i arbeidstid og arbeidstilknytning gjennom å ta i bruk registerdata der kvinner som var sysselsatt i 2009 følges fram til og med 2012. Norske kvinner sammenliknes med kvinner som har innvandret fra Irak, Iran, Pakistan, Somalia og Vietnam. Vi finner at deltidsarbeid er langt mer stabilt hos kvinner uten innvandrerbakgrunn. Kvinner fra Irak, Iran, Somalia og Vietnam har større tilbøyelighet til å øke arbeidstiden enn norske kvinner, noe som kan tyde på høyere grad av ufrivillig deltid. Samtidig er bevegelsen ut av lønnet arbeid langt mer omfattende blant innvandrede enn blant norske kvinner. Dette gjelder også etter kontroll for variasjoner i utdanning, familiesituasjon, type arbeid og arbeidstid. Analysene tyder på at innvandrede kvinner sett under ett har en mer marginalisert posisjon i norsk arbeidsliv enn kvinner uten innvandringsbakgrunn, men viser også at det er store variasjoner på dette området mellom kvinner fra ulike landgrupper.

Nøkkelord: deltidsarbeid, innvandrede kvinner, økonomisk integrering, marginalisering, mobilitet

INTEGRATED OR MARGINALIZED? IMMIGRANT WOMEN AT WORK IN NORWAY

It is well documented that immigrant women have lower employment than Norwegian women without an immigrant background. But what characterizes the labour force participation among those who have found work? This article studies mobility in working hours and work affiliation through adopting registry data where women who were employed in 2009 are followed until 2012. Norwegian women are compared with women who have immigrated from Iraq, Iran, Pakistan, Somalia and Vietnam. We find that part-time work is a more stable working relation among Norwegian than among immigrant women. Women from Iraq, Iran, Somalia and Vietnam are more likely to increase working hours than Norwegian women, which may indicate a higher degree of involuntary part-time. However, the movement out of paid work far is more extensive among immigrants than among Norwegian women. This also applies after control for variations in education, family situation, type of work and working hours. The analyses suggest that immigrant women as a whole have a more marginalized position in Norwegian working life than women without an immigrant background, but also show that there is considerable variation in this area between women from different groups of countries.

Keywords: part-time work, immigrant women, economic integration, marginalization, mobility
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon