Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-30)
av Kristian Heggebø
SammendragEngelsk sammendrag

Denne studien undersøker arbeidsmarknadstilknytinga til personar med helseproblem i Danmark og Noreg i ein periode med låg etterspurnad etter arbeidskraft. Noreg og Danmark deler mange karakteristikkar, men stillingsvernet er vesentleg svakare i den danske «flexicurity»-modellen. Dette kan vere gunstig for personar med dårleg helse, fordi det er mindre risiko for arbeidsgjevar ved å tilsetta nokon med eit negativt signal (dårleg helse, for eksempel) når det er enkelt å seie opp arbeidstakaren dersom han/ho ikkje er produktiv nok. Resultata indikerer at folk med helseproblem i Danmark har litt større sannsyn for å bli tilsett, og ganske markant større sannsyn for å vere arbeidsledig, enn personar med god helse i løpet av observasjonsvindauget (2008–2011). I tillegg er det meir utbreitt med midlertidig stillingskontrakt blant dei med dårleg helse i Danmark. Folk med helseproblem i Noreg derimot, skil seg ikkje særleg frå personar med god helse. Dette tyder på at eit svakt stillingsvern sannsynlegvis ikkje er vegen å gå for å sikra høg sysselsetting blant folk med dårleg helse.

Nøkkelord: arbeidsløyse,tilsetjing,helse,stillingsvern,økonomisk nedgangstid

HIRING AND UNEMPLOYMENT IN NORWAY AND DENMARK: IS WEAK EMPLOYMENT PROTECTION AN ADVANTAGE FOR PEOPLE WITH ILL HEALTH?

This paper examines the labor market attachment of people with ill health in Denmark and Norway during a period of low demand for labor. Norway and Denmark share a whole range of characteristics, but employment protection is considerably weaker in the Danish «flexicurity» model. This could be an advantage for people with health problems, because the risk involved in hiring someone with a negative signal (bad health, for instance) is lower if it is easy to fire the employee if he/she turns out to be unproductive. The results show that people with ill health in Denmark have a slightly higher hiring probability, and a strikingly higher unemployment likelihood, than people with good health during the time window investigated (2008–2011). Furthermore, in Denmark, temporary work contracts are more prevalent among those with health problems. In Norway, however, people with ill health do not differ noticeably from those reporting good health. This indicates that weak employment protection is probably not the solution if high employment rates are to be secured among people with ill health.

Vitenskapelig publikasjon
(side 31-59)
av Eivind Myhre
SammendragEngelsk sammendrag

Hvordan seksualforbrytere skal straffes og behandles, har lenge vært viktige, men kontroversielle spørsmål. Denne studien av mannlige sinnssyke seksualforbrytere innlagt ved Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl i Trondheim i perioden 1895–1940, viser at flere grupper i samfunnet var opptatt av disse spørsmålene i en tid der debatter knyttet til kvinnekamp, seksualmoral og strafferett var sentrale. Perspektiver knyttet til farlighet i dette tidsrommet har flere problemstillinger som er like aktuelle i dag, relatert til forståelsen og vurderingen av seksualforbrytere. Undersøkelsen tar utgangspunkt i seksualforbryterne som var farlighetserklærte eller sikringsdømte. Deler av kvinnebevegelsen og media fremstilte seksualforbryterne som «umenneskelige» og «dyriske». Det kan argumenteres for at seksualforbryterne ble avhumanisert i lys av hvordan de ble forstått og beskrevet i deler av samfunnet. Psykiaterne var på den annen side opptatt av at disse individene også var mennesker som måtte tas vare på, selv om de hadde begått alvorlige forbrytelser.

Nøkkelord: farlighet,avhumanisering,menn,sinnssykdom,seksualforbrytere

«THEY ARE pEOPLE as well». DANGERS, DEHUMANIZATION AND MALE INSANE SEX OFFENDERS 1895–1940

Whether and how sex offenders should be punished or treated continues to be an important but controversial issue. This study of male insane sex offenders admitted to Kriminalasylet and Reitgjerdet Asylum in Trondheim in the period 1895–1940 indicates that several groups in society were concerned about this issue at a time when women's liberation, sexual morality and criminal justice were central debates. Perspectives from the time on how dangerous someone was have great relevance today for our understanding and assessment of sex offenders. Our study is about sex offenders assessed as dangerous or been sentenced to special detention. Parts of the feminist movement and media in society described sex offenders as «inhuman» and «animalistic». It could be argued that sex offenders were dehumanized in light of how they were understood and described by sections of society. Psychiatrists on the other hand emphasized that they were people who had to be cared for even though they had committed serious crimes.

Vitenskapelig publikasjon
(side 61-80)
av Thor-Erik Sandberg Hanssen & Tor Korneliussen
SammendragEngelsk sammendrag

For å bidra til sosial utjevning har det lenge vært en viktig politisk målsetting å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Allikevel er det fremdeles systematiske forskjeller i hvilken grad medlemmer av ulike samfunnsgrupper fullfører høyere utdanning i Norge. Denne studien benytter teorien om planlagt adferd til å frembringe kunnskap om faktorer som påvirker studieintensjon. Data fra avgangselever ved studiespesialiserende retning ved de videregående skoler i Nordland er analysert ved modellering i strukturligninger. Resultatene viser at teorien om planlagt adferd på en god måte forklarer studieintensjon ved at de tre begrepene holdning til adferd, subjektiv norm og opplevd adferdskontroll alle har en statistisk signifikant sammenheng med studieintensjon. Implikasjoner for foreldre og utdanningsinstitusjoner blir foreslått.

Nøkkelord: studieintensjon,holdning til adferd,subjektiv norm,opplevd adferdskontroll,universitet,teorien om planlagt adferd

FACTORS INFLUENCING INTENTION TO STUDY AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

An important political goal in Norway is in making higher education accessible to everyone. Yet, still there are systematic differences in the extent to which members of different social groups complete higher education. This study uses the theory of planned behavior to generate knowledge about factors affecting one’s intention to study at a university or college. Data collected from high school graduates were analyzed using structural equation modeling, the results showing that attitudes toward the behavior, subjective norms and perceived behavioral control all have statistically significant relationships with high school graduates’ intention to study. Implications for parents and educational institutions are suggested.

Bokanmeldelser
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon