Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvem diskuterer politikk? - Et longitudinelt perspektiv

WALDAHL, RAGNAR. Dr.philos. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1984. Ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, siden 1976, professor emeritus fra 2011.

ragnar.waldahl@media.uio.no

Selv om mediert kommunikasjon spiller hovedrollen når et nytt valg nærmer seg, er politiske diskusjoner i familien og med venner og bekjente en sentral del av valgkampen: Få diskuterer aldri politikk, og mange oppgir slike samtaler som en viktig informasjonskilde. Personlige samtaler om politiske spørsmål er slik sett et viktig aspekt ved dagens politiske offentlighet, og det er borgernes deltakelse i dem som er tema for denne artikkelen. Dataene er hentet fra Det norske valgforskningsprogram, som i alle sine elleve undersøkelser mellom 1969 og 2009 spurte velgerne om hvor ofte de pratet om valget. Analysen tar opp tre spørsmål: Makroperspektiv: Hvordan varierer diskusjonsdeltakelsen med den politiske situasjonen ved det enkelte valg, og med viktige utviklingstrekk i samfunnet? Mikroperspektiv: Hvor store forskjeller er det mellom velgere med ulik sosio-demografisk posisjon og politisk engasjement? Partiperspektiv: Diskuterer noen partiers sympatisører og velgere flittigere enn andre partiers? For alle spørsmålene er tidsaspektet sentralt: Hvilke endringer har funnet sted i løpet av disse 40 årene?

Nøkkelord: politisk diskusjon, valgkamp, endring i et 40-årsperspektiv

Who discusses politics? A longitudinal perspective

Although mediated communication has the main role ahead of a new election, political debate within family and friends is an important part of the election campaign. Since most voters discuss politics, such conversations are a significant aspect of the public sphere, and the theme of this article is voters’ participation in political discussions. The data come from the Norwegian Election Research Program’s national surveys ahead of the eleven elections between 1969 and 2009 asking voters how often they discussed politics. The analysis addresses three questions: Macro perspective: How does participation in political discussion fluctuate with the political situation ahead of elections and with important trends in society? Micro perspective: How do political discussions differ between voters with different socio-demographic status and political involvement? Party perspective: Do some political parties’ sympathizers and voters discuss more than others? All questions have a time perspective: What changes took place during the 40 years between 1969 and 2009?

Keywords: political discussion, election campaign, changes in a 40 years perspective
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon