Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Eg har ingen familie» - Identitet, deltakarroller og tolking i asylsøkjarintervju

KJELSVIK, BJØRGHILD. Ph.d. i lingvistikk, Universitetet i Oslo 2008. Tilsett ved Institutt for lingvististiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, 2009–2012. Engasjert som konsulent for Språkrådet sidan 2012.

bjorghild.kjelsvik@iln.uio.no

I behandlinga av søknadane om asyl i Norge inngår asylintervju som ein viktig reiskap for UDI når det gjeld å fastslå identiteten til asylsøkjaren og om asylgrunnlaget er gyldig. Det er derfor viktig å auke innsikta i korleis desse intervjua fungerer, og om dei faktisk gir dei opplysningane dei skal med tanke på ein juridisk korrekt prosedyre. Intervjua inneheld mykje forteljing og er derfor eigna for narrativ analyse, i samsvar med den rike forskinga på narrativar og identitet. Formålet med denne artikkelen er å vise korleis ein asylsøkjar prøver å konstruere ein relevant identitet i intervjuet ved å bruke visse diskursar og posisjoneringar når han fortel om seg sjølv. Analysen viser korleis dette mislykkast i møte med UDIs intervjusjanger og også korleis tolken innverkar på resultatet. Interaksjonen i intervjuet er analysert ved hjelp av deltakarroller og posisjonering, og ei sosialkonstruktivistisk identitetsforståing ligg til grunn for analysen av dei ulike narrativane.

Nøkkelord: asylsøkjarintervju, identitetsforhandling, narrativanalyse, interaksjon, deltakarroller

“I have no family”: Identity, participation roles and interpreting in interviews of asylum seekers

In the processing of asylum applications in Norway, the interview is an important instrument for the Immigration Authorities (UDI) in determining the personal identity of the applicant, and the validity of his or her motivation for asylum. It is thus important to increase our understanding of what happens during these interviews, and the extent to which interviews provide the required information for a judicially correct procedure. The interviews contain a large number of narratives, and therefore a research method using narrative analysis is a relevant way of dealing with the data, as shown by the rich research on narratives and identity. The purpose of this article is to show how an asylum applicant tries to construct an identity in the interview through framing his experiential narrative in certain ways. The analysis shows how this endeavor fails as he faces the interview genre of the UDI, and also how the interpreter influences the outcome of the interview. The interaction is analysed using Goffman’s participation framework, and a social-constructivist understanding of identity underlies the analysis.

Keywords: asylum interviews, identity negotiation, narrative analysis, interaction, participation framework
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon