Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer – en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norsk miljøpolitikk

Anne.Bregnballe@hil.no

BREGNBALLE, ANNE. Dr.polit. statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2005. Ansatt ved Høgskolen i Lillehammer siden 1994, som førsteamanuensis fra 2005.

Hensikten med artikkelen er å bidra til belysning av hvorfor norsk politikk for en bærekraftig utvikling til nå har vært preget av utilstrekkelige praksiser. Den bygger på en studie av et delprosjekt innen prosjekt Bærekraftige lokalsamfunn. Studien viser hvordan høye idealer og målsettinger om dialoger mellom lokalbefolkning og offentlige myndigheter om nødvendige og omfattende samfunnsendringer ble kombinert med små praksiser preget av eksperters informasjon til forbrukere om husholdningsendringer. Studien følger deltakende borgere gjennom prosjektet. De ønsket helhetlige og radikale endringer på alle samfunnsnivåer, men ble ikke hørt. Prosjektets utvikling fortolkes i lys av maktmekanismer som konstituerte borgere, prosjektledere og fagfolk slik at samfunnsinstitusjonenes tradisjonelle virksomheter ble beskyttet og systemutfordrende stemmer marginalisert. Maktmekanismene tolkes som uttrykk for det Foucault kaller sekulære pastorale rasjonaliteter og maktformen governmentality. Det sannsynliggjøres at analysene av prosjektet har belyst utbredte styringsrasjonaliteter i moderne velferdsstater. Disse kan føre til utbredt ytringstretthet og avmakt.

Nøkkelord: governmentality, sekulære pastorale rasjonaliteter, maktmekanismer, Foucault, bærekraftig utvikling

THE MARGINALIZATION OF CITIZENS’ VOICES – A FOUCAULT-INSPIRED STUDY OF POWER MECHANISMS IN NORWEGIAN ENVIRONMENTAL POLICY

This article helps explain why politics on sustainable development in Norway has so far been characterized by small and inadequate practices. Based on a case study of the project Sustainable Communities, the article shows how the high ideals and formal objectives of dialogue between citizens and government authorities on necessary social change were combined with practices characterized by expertise to consumers about small household changes. Throughout the project, the study follows participating citizens who wanted comprehensive and radical changes at all levels of society, but were not heard. I interpret my findings in the light of power mechanisms that constituted citizens, project managers and professionals in such a way that «business as usual» was protected, and radical and holistic voices marginalized. These power mechanisms are interpreted as an expression of what Foucault called secular pastoral rationalities and governmentality. It is likely that the analysis has highlighted widespread rationalities in modern welfare states. They can lead to powerlessness and fatigue of expression.

Keywords: governmentality, secular pastoral power relationsenvironmental politics, power mechanisms, Foucault
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon