Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Universell utforming» og historien som forsvant

lars.risan@nibr.no

RISAN, LARS KRISTIAN. Dr.art. i kulturstudier, Universitetet i Oslo 2003. Seniorforsker ved Norsk Institutt for By- og Regionsforskning (NIBR) siden 2010.

«UNIVERSELL UTFORMING» OG HISTORIEN SOM FORSVANT

Lars Risan

Denne artikkelen er en begrepshistorisk studie av «universell utforming». Den viser hvordan begrepets direkte forløpere ble utviklet av noen av de sosiotekniske arkitektene som Rune Slagstad har karakterisert som «arbeiderpartistatens ingeniørarkitekter» (Slagstad 1998). Artikkelen viser også hvordan begrepet «universell utforming» rundt 2000-tallet utformes gjennom en bestemt historisering, hvor det knyttes til en utvikling i USA heller enn til en norsk kontekst. Dette skjer i en samtid hvor de som skapte begrepets forløpere diskrediteres som teknokratiske, antidemokratiske positivister. Artikkelen viser derved hvordan begrepet oppstår innenfor en politisert vitenskapsfilosofisk kontekst, hvor realisme og positivisme er suspekt, i bred politisk forstand, mens sosialkonstruktivisme framheves som politisk og moralsk godt. Forfatteren argumenterer for at denne dikotomien har formet den allmenne forståelsen av «universell utforming» på måter som både er empirisk og normativt tvilsom, og viser hvordan en ny forståelse av begrepets forhistorie også gir oss et nytt blikk på deler av norsk etterkrigshistorie.

Nøkkelord: universell utforming, norsk bolighistorie, Norges Byggforskningsinstitutt, Carsten Boysen, positivismekritikk

«Universal design» and history forgotten

Through a historical study of the term «universal design» the article shows how the immediate precursors of this concept were developed by some of the socio-technical architects that Rune Slagstad has characterized as «the technocratic engineers of the Labour State». The article also shows how «universal design» around the 2000s is created in a specific way to historicize the concept, where it is linked to developments in the United States rather than in Norway. This occurs at a time when the Norwegian creators of the precursors of the concept are discredited as technocratic, anti-democratic positivists. The paper therefore shows how the notion of «universal design» is created within a politicized philosophical context, where realism and positivism are seen as suspect – in a broad political sense – while social constructivism is seen as politically and morally good. The author argues that this dichotomy has shaped the general understanding of «universal design» in ways that are both empirically and normatively questionable, and shows how a new understanding of the term's history provides a new perspective on aspects of Norwegian post-war history.

Keywords: universal design, Norwegian housing history, the Norwegian Building Research Institute, Carsten Boysen, critique of positivism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon