Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fars forkjørsrett – mors vikeplikt? Karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner

Legg inn tekst her...

Fars forkjørsrett – mors vikeplikt? Karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner

Basert på spørreskjema- og intervjudata utforsker denne artikkelen betydningen av foreldreskap og arbeid-familietilpasning for karriererealisering blant eliteutdannede kvinner og menn. Vi finner ingen kjønnsforskjell i karriererealisering mellom kvinner og menn uten barn, men derimot en betydelig forskjell mellom mødre og fedre. Analysene viser at preferanser i liten grad kan forklare kjønnsforskjell i karriererealisering, mens faktisk fordeling av omsorgs- og jobbansvar har vesentlig større forklaringskraft. Vi finner en markant diskrepans mellom likestilte preferanser for tilpasning til karriere og familie – og kjønnstradisjonelle praksiser. Den kvalitative analysen viser hvordan både kvinnelige og mannlige informanter med kjønnstradisjonell arbeid-familietilpasning begrunner sine praksiser i en typisk, men tvetydig fortelling: Den kjønnstradisjonelle tilpasningen er et resultat av at hans karrierepreferanser har fått forrang foran hennes. Likevel er tilpasningen i tråd med hennes ønsker, fordi hun syns det er viktig og meningsfylt å ha mer tid til barna. Både nødvendigheten av og omkostningene ved mors vikeplikt artikuleres – samtidig som de langsiktige karrierekonsekvensene tones ned. Gjennom å studere faktiske arbeid-familiepraksiser i lys av preferanser, fornøydhet og begrunnelser, drøfter artikkelen hvordan kjønnstradisjonelle tilpasninger både er resultat av ulikestilte betingelser og får ulikestilte konsekvenser.

Fathers’ Priority – Mothers’ Duty to Give Way? Gender, Career and Childcare in Elite Professions

Based on survey and interview data, we examine the impact of parenthood and work-family adaptations on career realisation among Norwegian male and female elite professionals. We find no gender difference in career realisation among childless men and women, but significant differences between mothers and fathers. While preferences alone cannot explain this, the explanatory power of the actual division of child care and work responsibilities is significant. We find a marked discrepancy between gender-equal preferences for career and family adaptations and gender-unequal practices. Qualitative analysis shows how both male and female informants with a traditional work-family gender adaptation articulate their practices in a typical, but ambiguous, way: The traditional gender adaptation is a result of giving priority to the father’s career preferences over those of the mother. Nevertheless, this adaptation is presented as being in line with her interests, because she finds it important and meaningful to spend time with the children. Both the necessity and costs of a mother’s duty to give way are explicitly formulated. Simultaneously, however, long-term career consequences are downplayed. Through analysing actual work-family practices in light of preferences, satisfaction and justifications, we discuss how traditional gender adaptations result from unequal conditions and have unequal consequences.

Keywords: career, division of childcare, elite professions, gender equality, work-family conflict
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon