Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for samfunnsforskning presenterer resultater fra aktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Manuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre det faglige nivået.

Hovedvekten legges på originalartikler av norske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser, men tidsskriftet utgir også kunnskapsoversikter, debattstoff, forskningspolitiske innlegg, notiser og bokanmeldelser på norsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet utkom første gang i 1960, og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Utgivelsen støttes av Norges forskningsråd.

Tidsskrift for samfunnsforskning retter seg mot forskere, lærere og studenter i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og samtidshistorie, samt en bredere allmennhet.

Tidsskrift for samfunnsforskning utkommer kvartalsvis.

Tidsskrift for samfunnsforskning er blant annet indeksert i:
 • Social Sciences Citation Index, Current Contents
 • Social and Behavioral Sciences
 • Social Sciences Abstracts
 • Studies on Women and Gender Abstracts
 • Sociology of Education Abstracts
 • Historical Abstracts
Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).
Ansvarlige redaktører:
Rune Karlsen
Arnfinn H. Midtbøen

Redaksjonssekretær:
Gerd Granhaug

Redaksjonens adresse:
Tidsskrift for samfunnsforskning
Pb. 3233 Elisenberg
0208 Oslo

Redaksjonsråd
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet
Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen
Knud Knudsen, Universitetet i Stavanger
Anne Krogstad, Universitetet i Oslo
Mia Lövheim, Uppsala Universitet
Bente Rasmussen, NTNU
Bo Rothstein, Göteborgs Universitet
Garbi Schmidt, Roskilde Universitet
Iselin Theien, SIFO
Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert
FORFATTERVEILEDNING TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING (TfS)

Innlevering av manus
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering tfs@samfunnsforskning.no.

Om tidsskriftet

Tidsskrift for samfunnsforskning publiserer originalartikler, forskningskommentarer, symposier samt kortere debattinnlegg og bokomtaler innen sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap, sosialantropologi og samtidshistorie med tilgrensende fagfelt. TfS tar imot bidrag på alle skandinaviske språk.

Sjekkliste før innsending, krav til manuskriptet

For lengde på de ulike artikkeltypene, se under.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 1400 tegn)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer.

Ikke juster teksten, men bruk ujevn høyremarg og skriv teksten løpende, uten «harde» linjeskift. Del ikke ord i slutten av en linje. Bruk bare ett mellomrom etter punktum. Bruk kursiv, ikke understrek, for å utheve ord i løpende tekst. I teksten markeres boktitler og navn på tidsskrift med kursiv. Tittel på artikler og lignende markeres med anførselstegn. Navn på aviser markeres ikke i teksten, men med kursiv i noteapparatet.

Bruken av noter bør begrenses.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Man må regne med noe ventetid før publisering. Manuskripter må være i word-format og ikke overskride 70 000 tegn inkludert mellomrom. Dette inkluderer noter og referanser.

Forskningskommentarer skal også baseres på ny og faglig viktig innsikt, men er kortere og friere i formen enn artikler. Det legges vekt på klar argumentasjon og god formidling. Forskningskommentarer kan inneholde nye empiriske analyser, men kan også være teoretiske arbeider, diskusjoner av faglige metoder, modeller og begreper eller oversikter over forskningstemaer eller faghistorie. Bidrag vurderes av én anonym fagfelle. Manuskriptene skal maks inneholde 45 000 tegn inkludert mellomrom og skal ha engelsk tittel, men ikke abstract eller norsk sammendrag. Ellers følges samme standard som for artikler.

Symposier består av flere bidrag om ett forskningstema. Det stilles ellers samme krav som til forskningskommentarer både når det gjelder omfang, kvalitet og fagfellevurdering.

Aktuell debatt er kortere innlegg om samfunnsmessige og faglige forhold eller kommentarer til stoff som har vært publisert i TfS. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Svarinnlegg begrenses til et minimum. Det er viktig å holde en respektfull tone i debatter. Skal ha tittel også på engelsk.

Bokanmeldelser skal inneholde maksimum 12 000 tegn inkludert mellomrom. Dette tilsvarer ca. 5 sider i ferdig hefte. Et bidrag her skal inneholde: Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken og hvem anmelder er. Det skal ikke være noter eller referanser i en bokanmeldelse.

Bokkronikker er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng. Det gis større rom for å presentere egne perspektiver enn i en bokanmeldelse. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom.

Tillegg til artikkelen

Tidsskrift for samfunnsforskning oppfordrer forfatterne til å legge til rette for replikering av empiriske analyser. Det betyr at vi gjerne ser at forfatterne deler mer detaljert informasjon om data og metode enn det selve artikkelteksten gir rom for. Dette kan for eksempel skje gjennom å gjøre data, kodebok, syntaksfiler, outputfiler eller mer detaljerte redegjørelser for data og analysemetoder tilgjengelige på nett.

Også når det benyttes kvalitative data vil det i mange tilfeller være mulig å offentliggjøre tilleggsinformasjon som ikke kan inkluderes i selve artikkelen, for eksempel intervjuguider eller tekstlige data (intervjuutskrifter, policytekster eller avisartikler som har blitt analysert osv.) eller mer detaljerte oversikter over slike. Denne typen materiale kan gjøres tilgjengelig enten på forfatterens egen hjemmeside eller på tidsskriftets hjemmeside, og kan henvises til i artikkelmanuset.

Sitat i teksten
Sitater over en lengde på tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes umiddelbart etter sitatet, men før punktum eller komma.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram 

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referansesystem
Tidsskriftet bruker APA6 referansestil tilpasset fotnoter.

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx.

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste 

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: 10.1524/hzhz.2011.0001.

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er er publisert.

Etter publisering

Tidsskrift for samfunnsforskning utgis med åpen tilgang (open access). Tidsskriftets innhold gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten på Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform www.idunn.no.

Tidsskriftets artikler publiseres under lisensen Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell 4.0 Internasjonal (CC BY-NC 4.0). Artikler publisert i tidsskriftet reguleres av retningslinjene i denne lisensen. Disse kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no).

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det går med mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos eksterne konsulenter. Ved å sende inn et manuskript til TfS aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i TfS’ redaksjon.


Innlevering av manus
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering tfs@samfunnsforskning.no.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon