Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for samfunnsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) (etabl. 1960) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning og publiserer arbeider av høy kvalitet fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, historie, medievitenskap og samfunnsgeografi. 

TfS publiserer vitenskapelige originalartikler på norsk og andre skandinaviske språk, basert på empiriske undersøkelser og/eller teoretisk analyse. Tidsskriftet utgir også forskningskommentarer og symposier, samt bokanmeldelser.

Tidsskrift for samfunnsforskning retter seg mot forskere, lærere og studenter innen samfunnsvitenskap, samt en bredere allmennhet.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfellene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlige redaktører:
Marjan Nadim, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Atle Hennum Haugsgjerd, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Redaksjonssekretær:
Nina Kvalheim

Redaksjonsråd
Jørgen Goul Andersen, professor, Aalborg Universitet
Elisabeth Ivarsflaten, professor, Universitetet i Bergen
Knud Knudsen, professor emeritus, Universitetet i Stavanger
Anne Krogstad, professor, Universitetet i Oslo
Mia Lövheim, professor, Uppsala Universitet
Bente Rasmussen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bo Rothstein, professor, Göteborgs Universitet
Garbi Schmidt, professor, Roskilde Universitet
Iselin Theien, seniorrådgiver, Norges forskningsråd
Nils Aarsæther, professor, UiT - Norges arktiske universitet

Redaksjonens adresse:
Tidsskrift for samfunnsforskning
Pb. 3233 Elisenberg
0208 Oslo
(Gjeldende fra og med 2017-årgangen)

Tidsskrift for samfunnsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet. 

Innsending av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Manustittelen også er i engelsk versjon
 • Et kort sammedrag og nøkkelord på engelsk og skandinavisk er inkludert i artikler
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering tfs@samfunnsforskning.no.

Krav til manus

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Man må regne med noe ventetid før publisering. Manuskripter må være i word-format og ikke overskride 70 000 tegn inkludert mellomrom. Dette inkluderer noter og referanser. Artikkelmanuskript skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 1400 tegn)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften «Innledning»)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Forskningskommentarer skal også baseres på ny og faglig viktig innsikt, men er kortere og friere i formen enn artikler. Det legges vekt på klar argumentasjon og god formidling. Forskningskommentarer kan inneholde nye empiriske analyser, men kan også være teoretiske arbeider, diskusjoner av faglige metoder, modeller og begreper eller oversikter over forskningstemaer eller faghistorie. Bidrag vurderes av én anonym fagfelle. Manuskriptene skal maks inneholde 45 000 tegn inkludert mellomrom. Forskningskommentar-manuskriptene skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften ”Innledning”)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Symposier består av flere bidrag om ett forskningstema. Det stilles ellers samme krav som til forskningskommentarer både når det gjelder omfang, kvalitet og fagfellevurdering. Aktuell debatt er kortere innlegg om samfunnsmessige og faglige forhold eller kommentarer til stoff som har vært publisert i TfS. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Svarinnlegg begrenses til et minimum. Det er viktig å holde en respektfull tone i debatter. Aktuell debatt-manuskriptene skal inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Selve manusteksten (Innled med overskriften ”Innledning”)
 • Evt. tabeller, figurer og illustrasjoner
 • Evt. nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
Bokanmeldelser skal inneholde maksimum 12 000 tegn inkludert mellomrom. Dette tilsvarer ca. 5 sider i ferdig hefte. Et bidrag her må inneholde:
 • Anmelders navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken
 • Det skal ikke være noter eller referanser i en bokanmeldelse.
Bokkronikker er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng. Det gis større rom for å presentere egne perspektiver enn i en bokanmeldelse. Manuskripter må ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Et bidrag her må inneholde:
 • Manustittel både på skandinavisk og engelsk
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse
 • Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken

Tillegg til artikkelen

Tidsskrift for samfunnsforskning oppfordrer forfatterne til å legge til rette for replikering av empiriske analyser. Det betyr at vi gjerne ser at forfatterne deler mer detaljert informasjon om data og metode enn det selve artikkelteksten gir rom for. Dette kan for eksempel skje gjennom å gjøre data, kodebok, syntaksfiler, outputfiler eller mer detaljerte redegjørelser for data og analysemetoder tilgjengelige på nett. Også når det benyttes kvalitative data vil det i mange tilfeller være mulig å offentliggjøre tilleggsinformasjon som ikke kan inkluderes i selve artikkelen, for eksempel intervjuguider eller tekstlige data (intervjuutskrifter, policytekster eller avisartikler som har blitt analysert osv.) eller mer detaljerte oversikter over slike. Denne typen materiale kan gjøres tilgjengelig enten på forfatterens egen hjemmeside eller på tidsskriftets hjemmeside, og kan henvises til i artikkelmanuset.

Sitat i teksten

Sitater over en lengde på tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes umiddelbart etter sitatet, men før punktum eller komma. Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate, redigerbare filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1].

Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. 

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:  

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006). Sideangivelse oppgis etter utgivelsesår: (Kuhn, 1970, s.71). Skill mellom flere referanser av samme forfatter innenfor samme parentes ved å bruke komma mellom årstallene. Referanser av ulike forfattere skilles med semikolon (Andersen, 2011, 2016; Knutsen, 2004; Asheim, 2009).

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.

Forfatter vil motta lenke til den ferdige artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Tidsskrift for samfunnsforskning utgis med åpen tilgang (open access). Tidsskriftets innhold gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten på Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform www.idunn.no.

Tidsskriftets artikler publiseres under lisensen Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell 4.0 Internasjonal (CC BY-NC 4.0). Artikler publisert i tidsskriftet reguleres av retningslinjene i denne lisensen. Disse kan leses her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no).

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det går med mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen og hos eksterne konsulenter. Ved å sende inn et manuskript til TfS aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i TfS’ redaksjon.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon